Samferdselsdepartementet

Innanlands godstransport: Meir likeverdig konkurranse mellom norske og utanlandske lastebilar

Pressemelding   •   jun 21, 2011 17:03 CEST

- Vi ønskjer betre kontroll med innanlands godstransport med lastebilar som høyrer heime i andre land, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet har no fastsett ei forskriftsendring som slår fast at transportørar frå andre EØS-land skal leggja fram skriftleg dokumentasjon for både last inn til Noreg og dei innanlandske transportoppdraga.

- Krav om slik dokumentasjon gjer det lettare å kontrollera at utanlandske lastebilar held seg innanfor reglar som gir  transportørar frå andre land høve til å driva mellombels innanlands transport, med tre turar i løpet av sju dagar, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Forskriftsendringa skal setjast i verk frå og med 1. juli i år.

Kravet  om slik dokumentasjon er alt innført i EU-landa. Forskriftsendringa vil difor leggja til rette for at kontrollen med utanlandske transportørar ikkje skal vera dårlegare i Noreg enn i EU.

- For den norske transportnæringa vil forskriftsendringa vera med på å fjerna moglege negative verknader som følgje av ulik kontrollpraksis, seier samferdselsministeren. 

”Kabotasje” – og nye krav om skriftleg dokumentasjon

Innanlands vegtransport av gods utført av transportørar  som høyrer heime i andre EØS-land - såkalla ”kabotasje” – er i dag lovleg på mellombels basis når desse krava er oppfylte:

  • Transporten innanlands kan ikkje omfatta meir enn tre oppdrag, i tilslutnad til ein internasjonal transport med same køyretøy.
  • Dei tre innanlands oppdraga må gjennomførast innanfor ein periode på sju dagar etter at godset frå utlandet er lossa.

Samferdselsdepartementet legg til grunn at utanlandske transportørar som ønskjer å driva løpande og permanent transportverksemd i Noreg, må etablera seg her etter gjeldande reglar på området. Eit slikt krav om etablering i Noreg er òg i tråd med praksis som til dømes franske, svenske og danske styresmakter følgjer overfor utanlandske transportørar som vil driva vedvarande og regelmessig innanlands transportverksemd.

For fleire opplysingar – sjå:

Forskrift om endring i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje - Fastsatt 16. juni 2011 (pdf)

Rundskriv nr. N-2/2011 av 21. juni 2011-06-21 (pdf)

Temaside om kabotasje