Statistisk sentralbyrå SSB

Innenlandske transportytelser, 2008 Vekst i både person- og godstransporten

Pressemelding   •   des 09, 2009 17:07 CET

Det ble utført et transportarbeid i persontrafikken på 72,4 milliarder personkilometer i 2008. Dette var en vekst fra 2007 på 2,1 prosent. Godstrafikken økte med 2,7 prosent til 66,6 milliarder tonnkilometer i samme periode.

Både kollektivtransport og den private transporten bidro til veksten i persontrafikken. Det var en nedgang i kollektivtrafikken de første årene etter årtusenskiftet, men fra 2004 viser statistikken en årlig vekst. I perioden 2004-2008 økte kollektivtrafikken i alt med 10 prosent, målt i personkilometer.

Innenlandske transportytelser. Antall passasjerer og passasjerkilometer

http://www.ssb.no/transpinn/

Gjennomsnittsturen 300 meter lengre

Fra 2007 til 2008 økte det samlede antall kollektivreiser med 2,2 prosent, til 520 millioner. Transportarbeidet utgjorde 12,5 milliarder personkilometer i 2008, en vekst på 3,2 prosent fra 2007. Dermed økte den gjennomsnittlige kollektivreiselengden med 300 meter i løpet av 2008.

Kollektivtrafikken på skinner øker raskest

For de kollektive transportmidlene viser statistikken fra 2007 til 2008 sterkest vekst i transportarbeidet for jernbane og forstadsbaner/sporveier. Oppgangen var på henholdsvis 5,2 og 6,9 prosent. Også i perioden 2004-2008 hadde forstadsbaner/sporveier den sterkeste veksten blant de kollektive transportmidlene med 25 prosent. Denne transportformen stod likevel for bare 4,6 prosent av kollektivtransportens samlede transportarbeid i 2008. Transporten utgjorde 572 millioner personkilometer.

Rekordmye flyvning

Flytrafikken passerte 4,5 milliarder personkilometer i 2008, og satte dermed ny rekord. Den gamle rekorden var på 4,4 milliarder og ble satt i2000. Luftfarten hadde en sammenhengende nedgang fra 2001 til 2003 før trafikken på nytt tok seg opp, men det tok nesten ti år før nivået var tilbake på tidligere høyder.

Betydelig vekst i personbiltrafikken

Til tross for at kollektivtrafikken over tid viser en oppadgående trend målt i både antall reisende og personkilometer, er det betydelig variasjon fra år til år. Dette blir enda tydeligere når vi bryter ned tallene på de enkelte kollektive transportformene. Men disse svingingene gjelder ikke for transporten med personbil. Denne trafikken viser en jevn og sterk vekst over tid. Den siste reduksjonen i transportarbeidet med personbil skjedde for snart 20 år siden, i 1991.

Det var en stigning i personbiltrafikken på 2,0 prosent fra 2007 til 2008. Bilkjøringen kom opp i nesten 56,0 milliarder personkilometer. Dette var likevel drøyt 1 prosentpoeng lavere vekst enn for den samlede kollektivtrafikken. Men mens kollektivtrafikken økte med 392 millioner personkilometer i 2008, var tilsvarende vekst i trafikken med personbil 1 090 millioner personkilometer.

Personbiltrafikken utgjorde en andel av det samlede innenlandske transportarbeidet på drøyt 77 prosent i 2008. Ettersom den gjennomsnittlige turlengden med personbil er noe lavere enn gjennomsnittet for øvrige transportformer, øker andelen personbiltransport målt i antall reiser til nesten 83 prosent.

Særlig sterk vekst i godstransporten med lastebil

I 1975 ble det fraktet noe over 200 millioner tonn på norske veier med lastebil. I 2008 ble milepælen 300 millioner tonn passert. Dette var en vekst fra 2007 på hele 8,3 prosent.

Godsbilenes transportarbeid øker omtrent like raskt. i 2008 utgjorde det nesten 17,6 milliarder tonnkilometer. Dette var en oppgang fra 2007 på drøyt 8 prosent. Til sammenligning var transportarbeidet 4,6 milliarder tonnkilometer i 1975, eller 26 prosent av transportarbeidet i 2008. Tilsvarende andel målt i tonn transportert gods var 68 prosent. I løpet av disse knapt 35 årene er den gjennomsnittlige transportlengden per tonn altså økt betydelig – fra drøyt 22 kilometer i 1975 til over 58 kilometer i 2008.

Mer frakt til lands enn til vanns

I 2000 utførte godsbiler samt skip i leie- og egentransport omtrent samme mengde transportarbeid, med drøyt 13 milliarder tonnkilometer hver. Disse to transportformene hadde deretter en parallell utvikling i transportarbeidet i perioden 2000-2006. I 2007, og særlig i 2008, viser statistikken derimot en betydelig sterkere vekst i transportarbeidet for godsbiler. Transportarbeidet for skip i leie- og egentransport utgjorde 16,0 milliarder tonnkilometer i 2008, en økning fra 2007 på knapt 1 prosent. Denne transportformen står for om lag 98 prosent av transportarbeidet til sjøs. Godstransport på bilfergeruter, med knapt 370 millioner tonnkilometer i 2008, kommer i tillegg.

Fortsatt vekst i gassrørtransporten

Transportarbeidet fra norsk kontinentalsokkel til norsk fastland gikk tilbake med om lag 5 prosent fra 2006 til 2007. I 2008 viser statistikken en liten vekst på 0,5 prosent. Nedgangen i 2007 kom både i kategorien oljetransport med skip og innenfor rørtransport. Denne tilbakegangen fortsatte også i 2008, men ble oppveid av at mer gass ble ført i land gjennom rør. Denne transportformen stod for 19,7 milliarder tonnkilometer i 2008, eller nesten to tredjedeler av transporten fra norske oljefelt til norske terminaler. I 2000 var tilsvarende andel en femtedel.

Forklaringer

Personkilometer: Tallet på passasjerer på én tur multiplisert med kjørt distanse.

Tonnkilometer: Transportmengde for én tur multiplisert med kjørt distanse.

Tabeller