Forum for offentlige anskaffelser

Inngår konsesjonskontrakt for å tilby tjenester ved fritt valg

Pressemelding   •   jun 08, 2013 19:37 CEST

Flere kommuner har gjort tjenestekonsesjon-kontrakt med leverandører av brukerstyrt personlig assistanse(BPA), blant disse Uloba, som er et ikke-kommersielt andelslag av funksjonshemmede. Når konsesjon velges i stedet for vanlig tjenestekontrakt, er det fordi de ulike BPA-ordningene er svært uensartet og dermed en komplisert tjeneste å anskaffe ved ordinær anskaffelsesprosess.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er, ifølge Helsedirektoratet, en alternativ måte å organisere personlig assistanse beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten). Tjenestemottakeren, alternativt en pårørende eller en annen person, fungerer som arbeidsleder. Assistenten kan være ansatt i kommunen, i et andelslag eller av brukeren selv. 

Uloba er et andelslag av funksjonshemmede som har eller ønsker BPA, og organisert som et ikke-kommersielt samvirkeforetak. Kommunens oppgave er å avgjøre hvem som skal få assistanse organisert som BPA og hvor mange assistansetimer vedkommende trenger for å dekke behovet sitt. Ulobas oppgave er å legge til rette for at folk skal få den assistansen de ønsker innenfor rammene av kommunens vedtak. 

Tjenestekonsesjon

Ifølge Uloba kan ikke BPA uten videre settes ut på anbud, som om det skulle dreie seg om innkjøp av kontorrekvisita eller en konkurranseutlysning av veivedlikehold. Signalet fra myndighetene er at man så langt det lar seg gjøre ønsker fritt brukervalg, noe som i stor grad er uforenlig med regelverket om offentlige anskaffelser og bruken av rammeavtaler. Ved fritt brukervalg kan kontrakt bare inngås ved gjennomføring av ordinær anskaffelsesprosess (anbudsutlysning) for hver enkelt tjenestemottaker, eller samlet ved en tjenestekonsesjonsutlysning. 


Les mer... http://foa.no/blog/files/bfc55fa8625507e0d7318a097cbb39f1-425.html#.UbNruBbI-Pt