Totens Sparebank

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Pressemelding   •   feb 05, 2010 17:34 CET

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-1 og sparebanklovens § 8 avholdes

Onsdag 24.februar 2010 kl. 18 på kulturbygget, Rådhuset i Vestre Toten, Raufoss.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og to personer blant de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.
2. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet.
3. Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet.

Liste over valgkomiteens innstilling, samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens forstanderskap finnes i vedlagte fullstendige innkalling.

Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. Erverver av egenkaptialbevis har likevel stemmerett dersom det kan godtgjøres at ervervet er registrert i VPS. En egenkapitalbeviseier som ikke har meldt seg i rett tid, kan nektes adgang til å delta i valget (vedtektenes § 3-5). Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen
egenkapitalbeviseier kan stemme for mer enn 10 % av samtlige stemmeberettigede egenkapitalsbevis eller avgi mer enn 20 % av de stemmer som er representert i valgmøtet.

Antall egenkapitalsbevis i banken pr. 05.02.09 er 4.323.200.

Etter valget vil Johan Ø. Røstøen fra avdeling for Funding og Likviditet i Totens Sparebank snakke om den aktuelle økonomiske situasjonen.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, bes vennligst sende vedlagte møteseddel og/eller fullmakt til Totens Sparebank v/Unni Lindberg, Postboks 34, 2851 Lena innen fredag 27. februar 2009 kl.15:30. (Telefaks 61 14 12 65.)

Fullstendig innkalling med vedlegg følger på [http://www.newsweb.no]

Source: Millistream