Statistisk sentralbyrå SSB

Innvandrerledighet og finanskrise Høyest ledighetsvekst for innvandrere fra Øst-Europa

Pressemelding   •   des 22, 2009 11:04 CET

Etter finanskrisen utgjør innvandrerne en større andel av de sysselsatte. Bortsett fra for innvandrere fra Øst-Europa har den prosentvise veksten i registrert ledighet vært lavere for innvandrere enn for befolkningen ellers.

Hovedgrunnen synes å være at de fleste innvandrergruppene hadde en lavere andel sysselsatt i bygge- og anleggsvirksomhet og de delene av industrien som har vært sterkest rammet av omslaget i økonomien. Det viser notatet Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet? fra Statistisk sentralbyrå.


Stor forskjell fra næring til næring


Finanskrisen som ble åpenbar i 2008, førte etter hvert til et klart omslag i arbeidsmarkedet - fra sterk vekst i sysselsettingen til stagnasjon. Og mens oppgangskonjunkturen fram til våren 2008 hadde medført en betydelig reduksjon i arbeidsledigheten, snudde utviklingen og ledigheten økte igjen.


Som innvandrer regnes person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Alle andre inngår i ”befolkningen ellers”.


Utviklingen har imidlertid vært forskjellig for ulike deler av arbeidsmarkedet. Konjunkturutsatte næringer som bygge- og anleggsvirksomhet og eksportindustri har blitt rammet av konjunkturomslaget og fått nedgang i sysselsettingen. Innenfor offentlig sektor, særlig helse og sosialsektoren, har veksten i sysselsettingen derimot fortsatt.


Innvandrerne utgjør større andel av de sysselsatte


Innvandrere økte sin andel av sysselsettingen med et snaut prosentpoeng, fra 8,6 til 9,5. fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. For kvinner økte andelen fra 8,1 til 8,9 prosent og for menn var økningen enda sterkere – fra 9,0 til 10,1 prosent. Endringene henger sammen med hvordan innvandrere og ikke-innvandrere fordelte seg ulikt på næring før finanskrisen. Mannlige innvandrere var i mindre grad sysselsatt i de næringer som ble mest negativt påvirket av finanskrisen. Dette med unntak av innvandrere fra EU-land i Øst-Europa, som har en svært høy andel sysselsatte innen bygge- og anleggsvirksomhet. Kvinner - både innvandrere og ikke-innvandrere - er mindre påvirket av konjunkturomslaget fordi de hadde en mye lavere andel sysselsatte i de konjunkturutsatte næringene enn menn. Mens kun snaue 3 prosent av kvinne fra EU-land i Øst-Europa var sysselsatt i bygge- og anleggsvirksomhet 4. kvartal 2007, var den tilsvarende andelen for menn fra disse landene drøye 30 prosent. Innenfor i Helse- og sosialtjenester var det omvendt - rundt 25 prosent for kvinner og om lag 2,5 prosent for menn.


Høyest registrert ledighetsvekst blant østeuropeere


Ser man på veksten i den registrerte ledigheten fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009, finner man noe av det samme bildet. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika har en lavere prosentvis vekst i tallet på registrerte ledige enn andre innvandrergrupper og befolkningen ellers. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa har den klart sterkeste prosentvise veksten i registrert ledighet, men den ledigheten for denne gruppen var i utgangspunktet svært lav. Selv om veksten i registrert ledighet har vært lav for innvandrere fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika, er nivået på den registrerte ledigheten i disse gruppene likevel fortsatt høyere enn for befolkningen ellers.


Overgang fra sysselsetting til ledighet


I det aktuelle notatet ser en på overgang fra sysselsetting til registrert ledighet, både i siste del av en høykonjunktur (november 2006 til april 2008) og i den perioden hvor finanskrisen slår ut for fullt (november 2007 til april 2009). I den siste perioder topper innvandrere fra Afrika listen over overgang fra sysselsetting til ledighet/tiltak. Denne gruppen innvandrere lå imidlertid også høyt oppe på lista i høykonjunkturens siste fase, noe som tyder på at dette er et mer langvarig strukturelt fenomen og at det ikke hovedsakelig skyldes konjunkturendringer. Blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa gikk få over fra sysselsetting til registrert ledighet under høykonjunkturen. I løpet av finanskrisen har denne andelen imidlertid økt kraftig.


Ulike indikatorer


I notatet brukes det tre ulike indikatorer for å belyse hvordan innvandrere er rammet av finanskrisen i forhold til resten av befolkningen.


Innvandrernes andel av antall sysselsatte sammenlignes mellom 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2007. I 4. kvartal 2008 var man fortsatt bare i starten av finanskrisen, men dette er de ferskeste tallene man har for sysselsetting fordelt etter innvandringsbakgrunn.


Videre sammenligner man veksten i antall registrerte ledige for innvandrere og resten av befolkningen mellom 1. kvartal 2008 og 2. kvartal 2009.


Til slutt ser man på hvor mange som skifter fra å være sysselsatt til å være registrert arbeidsledig. Det gjøres for to perioder. Den ene går fra 4. kvartal 2007 til april 2009 og den andre fra 4. kvartal 2006 til april 2008. På den måten får man fram hvordan finanskrisen har påvirket overgangsraten fra å være sysselsatt til å bli registrert ledig.


For mer informasjon kontakt Anders.ekeland@ssb.no, tlf 21 09 42 61