Statistisk sentralbyrå SSB

Investeringsstatistikk. Olje- og gassvirksomheten, 4. kvartal 2009 Redusert leteanslag for 2010

Pressemelding   •   des 03, 2009 15:32 CET

Investeringene til letevirksomheten for 2010 anslås nå til 29 milliarder kroner. Dette er 6 milliarder lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nedgangen kommer innenfor undersøkelsesboring. Anslagene for felt i drift og feltutbygging opprettholdes.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av november.

Leteanslaget for 2010 er nå på samme nivå som tilsvarende anslag gitt for 2009 i 4. kvartal i fjor.

Noe lavere investeringsanslag for 2010

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2010, inkludert rørtransport, anslås nå til nærmere 139 milliarder kroner. Dette er 7 milliarder, eller 4,8 prosent, lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nedgangen kommer nesten utelukkende innenfor letevirksomheten. De andre investeringsområdene har kun små endringer.

Anslaget for 2010 er videre 7 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for inneværende år som ble gitt i november i fjor. Nedgangen kommer innenfor feltutbygging og felt i drift, mens anslagene indikerer investeringer på samme nivå som for 2009 innenfor investeringsområdene landvirksomhet, rørtransport og letevirksomhet.

Omfattende boreinvesteringer forventet

Investeringskostnader til lete- og produksjonsboring ligger i anslagene gitt så langt for 2010 på et historisk høyt nivå, både i absolutte tall og som andel av totalinvesteringene. Fordelingen mellom arter av investeringsutgifter er i 2010-anslaget imidlertid noe annerledes enn gjennomsnittet for tidligere år. Mens borekostnader utgjør 51 prosent av totalt investeringsanslag for 2010, er tilsvarende gjennomsnittsandel for de foregående tre årene 43 prosent. Utviklingen innenfor varer og tjenester, som utgjør det aller meste av de resterende investeringene, går i motsatt retning. Mens kostnader til varer og tjenester utgjør 42 prosent av totalt investeringsanslag for 2010, er gjennomsnittsandelen for de foregående tre årene 50 prosent.

Det er oljeselskapenes investeringer i varer og tjenester som skaper mest etterspørsel rettet mot leverandørindustrien. Vridningen mot en høyere andel borekostnader genererer dermed mindre slik etterspørsel, gitt samlet investeringsnivå, enn hva som har vært vanlig tidligere.

Prosjekter skrinlegges på grunn av usikkerhet

De oppgitte investeringene for letevirksomheten i 2010 er nå på 29 milliarder kroner – ned hele 6 milliarder fra forrige kvartal. En del av undersøkelsesbrønnene som i forrige kvartal var planlagt boret til neste år, er nå tatt ut av 2010-budsjettene.

Investeringene til feltutbygging i 2010 anslås nå til 28,5 milliarder kroner. Dette er 0,3 milliarder lavere enn anslått i forrige kvartal. Anslaget er 5,9 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 2009.

Det er Skarv, Gjøa og Goliat som dominerer investeringene til utbygging i 2010. Mange prosjekter som det tidligere er planlagt å sende inn til myndighetsgodkjenning i år og til neste år, er nå foreløpig lagt på is. Usikkerhet knyttet til framtidige olje- og gasspriser, marginal lønnsomhet, finansieringsproblemer og høye kostnader er blant årsakene til utsettelsene. Det største av prosjektene, Gudrun, ser ifølge operatøren Statoil ut til å komme i gang til neste år.

Utbyggingsprosjekter blir inkludert i investeringstellingen først etter at de er blitt godkjent av myndighetene.

Mest til Ekofisk og Troll

Investeringene til felt i drift er anslått til 73,1 milliarder kroner – ned med 0,4 milliarder fra forrige kvartal. Anslaget er 1,0 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2009. De største investeringene i drift i 2010 ser ut til å komme på feltene Ekofisk, Troll, Valhall og Ormen Lange.

Investeringene til landvirksomhet og rørtransport blir nå anslått til henholdsvis 7,0 og 0,9 milliarder kroner i 2010.

Nedjustert anslag for 2009

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2009, inkludert rørtransport, blir nå anslått til drøye 141 milliarder kroner. Dette er 2,3 milliarder kroner lavere enn oppgitt i forrige kvartal. Anslaget er nesten 14 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2008. Det er anslagene for investeringene til letevirksomheten, feltutbygging, felt i drift og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for i fjor, bare tallene for rørtransport viser nedgang.

Leteinvesteringene i 2009 blir anslått til hele 29,7 milliarder kroner, dette er 0,3 milliarder kroner mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringene til feltutbygging i 2009 oppgis nå til 37,7 milliarder kroner, ned 2,4 milliarder fra forrige kvartal.

Investeringene til felt i drift er anslått til 66,3 milliarder kroner. Dette er 1,0 milliarder kroner høyere enn anslått i forrige kvartal og om lag 6 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2008.

For landanlegg og rørtransport blir investeringene anslått til henholdsvis 6,8 og 0,8 milliarder kroner.

For mer informasjon: Stale.Maeland@ssb.no, mobiltlf.nr. 950 59888.

Tabeller