Nyhetstips

IT-gevinstene uteblir

Pressemelding   •   okt 12, 2010 20:43 CEST

Hele tre av fire IT-prosjekter som settes i gang i Norge oppnår ikke gevinstmålene for prosjektet, og opp mot fire av ti IT-prosjekter har heller ingen planer for konkret realisering av gevinst. Dette rapporterer norske ledere i en undersøkelse Synovate har gjennomført på oppdrag fra konsulentselskapet Devoteam daVinci.

- Undersøkelsen bekrefter at norske virksomheter sliter med å hente ut gevinster fra teknologiprosjekter, sier Odd Arild Lehne, administrerende direktør i Devoteam daVinci, og fortsetter: Årsaken til at målene ikke nås er flere, men de viktigste er manglende planer, manglende ressurser og for optimistiske målsettinger.

 

Svært få legger planer

Undersøkelsen er gjennomført blant et utvalg på om lag 200 beslutningstakere i offentlig og privat sektor som har vært involvert i IT-prosjekter de siste tre årene. Resultatene vitner om liten grad av måloppnåelse:

-          Opp mot fire av ti prosjekter mangler planer og mål for gevinstrealisering.

-          Kun to av ti av de som legger planer for gevinstrealisering, følger opp/evaluerer planene og holder fremdriften.

 

Store konsekvenser

Årlig brukes det betydelige ressurser på teknologiinvesteringer i offentlig og privat sektor. Interesseorganisasjonen for IKT-bransjen, IKT Norge, mener det er helt avgjørende at vellykkede IT-prosjekter må forankres i hele organisasjonen, inkludert toppledelsen.

– Vi ser altfor ofte at IT-prosjekter skyves over på IT-avdelingen uten at man har tatt innover seg de organisasjonsmessige endringene som kreves for å ta ut gevinstene av slike prosjekter, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

 

IKT Norge opplever at spesielt altfor mange offentlige virksomheter glemmer brukerne sine når nye prosjekter skal gjennomføres.

 

– Vi er opptatt av å formidle at samfunnsgevinstene i offentlige prosjekter må være mer styrende, og at brukerne må mer i fokus. Gevinster for sluttbrukerne bør være det samme i private virksomheter, mener Syversen. 

Stort potensial

Odd Arild Lehne, administrerende direktør i Devoteam daVinci  har selv over tyve års erfaring med IT-prosjekter, og ser et stort potensial både i offentlig og privat sektor.

– Generelt kan man si at privat sektor setter for ambisiøse gevinstmål, mens det offentlige setter av altfor lite ressurser i prosjektene til gevinstrealisering. Det handler om at ingen har fått i oppgave å utarbeide slike planer, at prosjektgruppa ikke har hatt kapasitet til annet enn å gjennomføre prosjektet og at det settes av for lite ressurser i linjen til å hente ut gevinstene, sier Lehne i Devoteam daVinci og fortsetter:

– Vi forventer at fokuset på gevinster og effekter vil øke betydelig i årene som kommer, og at det i mye større utstrekning vil bli krevd konkrete og målbare resultater av investeringene. Dette vil medføre et behov for ytterligere profesjonalisering av prosjektgjennomføring, både hos kunde og leverandør.

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Jens Hauglum, salgs- og markedsdirektør, tel 23 25 33 00, mobil 924 05 026

Om Devoteam Group Devoteam er et børsnotert, internasjonalt konsulentselskap etablert i Frankrike i 1995. Devoteam hadde i 2009 en omsetning på 460M EUR og en operating margin på 6,2%. Gruppen har 4.437 ansatte i 23 land i Europa, Nord-Afrika og Midt-Østen. I Norge er Devoteam representert gjennom Devoteam daVinci og Fornebu Consulting i Oslo og Devoteam Telecom i Grimstad. Se også www.devoteam.com

 

Fire råd for å realisere gevinster av IT-prosjekter

- utarbeidet av Devoteam daVinci

 

1. Gevinster kommer ikke av seg selv!

-          Lag en plan for å ta ut gevinstene.

-          Tydeliggjør hvilke tiltak som er nødvendige for å realisere gevinstene og hvem som har ansvaret.

-          Bestem hvordan du skal måle gevinstene – lag gode og realistiske indikatorer for før- og ettermålinger.

-          Sørg for at planene revideres. Erfaringsmessig vil nye gevinster og nødvendige tiltak kunne identifiseres etter en viss tid.

 

 

2.            Få ledelsen på banen!

-          Sørg for at linjen tar ansvaret for å oppnå virksomhetens resultater. Det er den som har fullmakt til å ta de nødvendige beslutninger.

-          Sørg for forankring og støtte fra linjen/ledelsen.  Dette er en suksessfaktor for å lykkes.

-          Hvis prosjektorganisering, sørg for en mest mulig smertefri overgang mellom prosjekt og linje.

 

 

3.            Etabler gode rutiner

-          Utpek en person som har ansvar for å følge opp arbeidet med realisering av gevinstene. Gjerne en sentralt plassert ”vaktbikkje” til å hjelpe, støtte og dytte på linjen.

-          Bruk en etablert funksjon til oppfølging dersom en slik finnes. Dette kan være et sentralt program- og prosjektkontor eller porteføljestyringsfunksjonen.

-          Sørg for å involvere og ansvarliggjøre linjen/ledelsen. Hold dem oppdatert på status. Bruk dem som støtte og diskusjonspartner.

 

 

4.            Følg opp gevinstene

-          IKT er en sentral driver for omlegging av prosesser og effektivisering av virksomheter

-          Arbeidet med realisering av gevinster bør derfor være en del av den ordinære virksomhetsstyringen.

-          Definer målene som ivaretar gevinstrealiseringene (budsjetter, bemanningsplaner, aktivitetsplaner, KPIer)

-          Legg oppfølging inn i den vanlige rapporteringsstrukturen. På den måten skapes ikke ekstra arbeid, og gevinstrealisering fremstår som enhver annen linjeaktivitet.