Statens landbruksforvaltning, SLF

Jordbrukets kulturlandskap viktig for verdensarvområder

Pressemelding   •   feb 19, 2010 17:14 CET

Jordbrukets kulturlandskap inngår som en viktig del også i noen av UNESCOs verdensarvområder. Vegaøyan i Nordland kom med på UNESCOs liste i 2004, mens Vest-norsk fjordlandskap i Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal kom med på lista i 2005. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å ta vare på verdensarvområdene, og landskapsverdiene i disse to spesielle områdene er nært knyttet til jordbrukets kulturlandskap.

 

Verdiene vil bli betydelig svekket dersom aktivt jordbruk reduseres eller opphører. Derfor er det siden 2008 avsatt 3 mill kr over jordbruksavtalen som skal gå til grunneiere i verdensarvområdene, som gjennom aktivt jordbruk skjøtter og videreutvikler verdiene i tråd med tiltaksplaner. Denne satsingen er nå evaluert av NILF og evalueringen blir lagt fram for partene i jordbruksoppgjøret nå i 2010.


Tilskudd kan være avgjørende for fortsatt drift
Evalueringen konkluderer med at at tilskuddsordningen oppleves som positiv for den enkelte grunneier. Den er et incitament til å få flere dyr på beite og til å holde i hevd arealer som ellers ville grodd igjen. For noen har tilskuddet også vært et tungtveiende argument for å fortsette i næringen.

SLF tilrår at tilskuddsordningen videreføres, og da etter samme forvaltningsmodell som de siste tre år. I tillegg til midler fra jordbruksavtalen tilføres det betydelige midler også fra Miljøverndepartementet og fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samarbeid og koordinering mellom disse ulike sektorene ivaretas ved at det lokalt er etablert samarbeidsråd og – stiftelser. NILF konkluderer med at dette samarbeidet fungerer etter hensikten, og at man på den måten greier å håndtere midler fra ulike sektorer i en helhetlig sammenheng.