Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kaldt i Norge - strenge beredskapskrav

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:59 CET

Fordi strømforsyning er viktig for den enkelte husholdning, og for driften av andre samfunnsviktige tjenester, har myndighetene satt høye krav til sikkerhet og beredskap til alle energiselskap.

Energiselskapene skal gjennom sine risikovurderinger, planer og ressurser (folk og utstyr) være i stand til å forebygge og håndtere alle mulige ekstraordinære hendelser.

NVE setter rammer, gir veiledning, tilrettelegger øvelser og fører tilsyn med at beredskapskravene blir etterlevd. De siste årene har NVE trappet opp denne tilsynsvirksomheten – både når det gjelder vedlikehold og når det gjelder sikringstiltak, beredskap og krisehåndtering. Det settes klare krav til informasjon til berørte kunder og til rask gjenoppretting etter mulige feil og havarier.

Beredskapskravene innebærer også en forventning om hele tiden å tilpasse tiltakene til endrede forhold, for eksempel tørke eller kulde. Alle kriser skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig effektive nivå, av de som har ansvaret til daglig. Fordi konsekvensene av strømbrudd i en kuldeperiode kan bli større for samfunnet enn normalt, forventer NVE at de enkelte nettselskap har en beredskap som er tilpasset dette.

Dårlig vær og redusert fremkommelighet innebærer selvfølgelig ekstra utfordringer og betyr at det av og til vil kunne gå noe tid fra strømavbruddet oppstår til det er reparert. I en viss grad kan nettselskapet sette inn nødstrømsaggregat for å avhjelpe situasjonen.

I ekstraordinære situasjoner kan det være behov for samarbeid på lokalt eller regionalt nivå. Nettopp derfor er det også etablert et visst bransjesamarbeid om gjensidig støtte med beredskapsressurser. I vanskelige situasjoner kan også kraftforsyningens distriktssjefer (14 stk) gå inn og tilvirke samarbeid mellom selskapene i regionene, eventuelt med bistand eller etter retningslinjer fra NVE.

Samfunnsviktige institusjoner må være forberedt på at strømmen av og til blir borte. Disse skal også normalt være forberedt på å dekke de viktigste behov gjennom egeninvesteringer i nødstrømsaggregater.

Strømbrudd

Den vanligste årsaken til omfattende strømbrudd i hverdagen er knyttet til værforhold – gjerne sterk vind. Langvarige utfall er heldigvis sjeldne, men forekommer dessverre av og til.

Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte over lengre tid og man i tillegg ikke har noen alternative varmekilder vil det raskt bli kaldt i hus og leiligheter.

Som kunde skal vi kunne kontakte nettselskapet for å få informasjon om årsaken til feilen og når de regner med at den kan være utbedret.

Det er viktig å kle seg etter temperatur, og ta kontakt med familie, bekjente og helsevesenet for råd og hjelp.

Skulle det bli nødvendig å forlate bostedet for en periode, er det en klar fordel at man forlater huset slik at man forebygger eventuelle skader. Det kan for eksempel være å sette på tilstrekkelig varme eller stenge av hovedvannforsyningen for å unngå vannskader.