Norsk Hydro ASA

Kapitalmarkedsdagen 2009: Hydro trapper opp reposisjoneringen oppstrøms

Pressemelding   •   des 02, 2009 15:09 CET

Hydro intensiverer arbeidet for å forbedre sin konkurransemessige
posisjon. Nye kostnadsbesparende tiltak er i ferd med å bli lansert,
etter et år med krevende markeder og viktige korrigerende tiltak.
Hydros forbedringstiltak har resultert i positive resultater
nedstrøms, mens virksomheten oppstrøms fortsatt blir utfordret av
svake aluminiummarkeder og en sterk norsk krone.

- Hydro reagerte raskt på den pågående krisen ved å iverksette en
rekke solide og effektive tiltak som har styrket vår posisjon
betraktelig. Med den svake etterspørselen etter aluminium og
aluminiumprodukter, kombinert med en sterk norsk valuta, er
imidlertid enda sterkere virkemidler påkrevd for å redusere
kostnadsnivået gjennom hele selskapet og forbedre kostnadsposisjonen
oppstrøms, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Han gir uttrykk for optimisme når det gjelder de langsiktige
utsiktene for aluminium, ettersom det lette og uendelig
resirkulerbare metallet blir sett som en viktig del av løsningen på
globale klimautfordringer. Aluminiumprodukter bidrar til å gjøre
biler lettere og bygninger mer energieffektive, og åpner opp for nye
forretningsmuligheter gjennom hele Hydros verdikjede.

- Vårt langsiktige perspektiv for aluminium er oppmuntrende.
Aluminium vil spille en stadig viktigere rolle i en verden med
begrenset tilgang på energi. Hydros teknologiske fortrinn og ledende
metallurgiske kompetanse gir oss en solid plattform til å kunne dra
nytte av lovende vekstmuligheter både oppstrøms og nedstrøms, sier
Brandtzæg.

Hydros kapitalmarkedsdag omfatter følgende hovedpunkter:

* Hydro lanserer et nytt kostnadsforbedrende program for å redusere
driftskostnadene med 100 dollar per tonn primæraluminium i 2012
sammenliknet med 2009-nivå. 90 prosent av forbedringen er ventet
realisert innen utgangen av 2011. Forbedringsprogrammet
inkluderer ikke Qatalum og virkningen av råvarepriser.
* Qatalum er fortsatt i rute for oppstart rundt årsskiftet
2009/2010 og vil nå full produksjon i løpet av fjerde kvartal
2010. Resultatbidraget fra Qatalum er ventet å være moderat
negativt i 2010, gitt dagens prisnivå for aluminium,
oppstartskostnader og fulle avskrivninger.
* Hydro har inngått en avtale om å avhende sitt spanske valseverk i
Inasa, med en årskapasitet på 30.000 tonn. Transaksjonen er
kontantnøytral for Hydro.
* Samlede investeringer er i 2010 ventet å bli 5,3 milliarder
kroner, ned fra 10,2 milliarder kroner i 2009. Dette inkluderer
prosjektfinansierte investeringer i Qatalum på 4,2 milliarder
kroner i 2009. Vedlikeholdsinvesteringer blir ytterligere
redusert fra om lag 3,0 milliarder kroner i 2009 til om lag
2,5-3,0 milliarder i 2010.
* Hydro prioriterer sterkt å ivareta sin "investment-grade"
kredittvurdering. Ved slutten av tredje kvartal hadde Hydro en
netto kontantbeholdning på 2,4 milliarder kroner, som i stor grad
var underbygd av betydelige reduksjoner i driftskapitalen i løpet
av årets første ni måneder.
* Den nåværende ubalansen i verdensmarkedet for primæraluminium,
utenom Kina, er ventet å fortsette inn i 2010, men på et lavere
nivå. Hydro er godt forberedt på å kunne fange opp nye
forretningsmuligheter dersom det skulle finne sted en betydelig
endring i markedene.
* De langsiktige utsiktene for aluminium er fortsatt oppmuntrende,
noe som understøttes av utstrakt bruk av aluminium i forbindelse
med urbanisering og utvikling av infrastruktur, samt av aluminium
som en del av løsningen på klimautfordringen og av aluminiums
resirkulerbarhet.
* Forbruket av halvfabrikata i aluminium er i snitt ventet å øke
med 6,5 prosent i året over de neste 10 årene, anført av
transport- og byggsektoren.

Presentasjonene fra Hydros kapitalmarkedsdag er tilgjengelige på
http://www.hydro.com">www.hydro.com

Investorkontakt
Kontakt Stefan Solberg
Telefon +47 22539280
Mobil +47 91727528
Email

Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Telefon +47 22532421
Mobil +47 92979797
Email
Source: Millistream / Hug