Statens landbruksforvaltning, SLF

Klimatiltak i jordbruket – utlysning av midler

Pressemelding   •   feb 24, 2010 16:23 CET

Det er fortsatt stort behov for ny og bedre kunnskap om klimagassutslippene fra jordbruket og effekten av aktuelle tiltak i sektoren. Dette bekreftes i sektorrapporten for jordbruk fra Klimakur 2020 som nylig ble lagt frem. 15. april er siste frist denne våren for å søke midler fra Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket.

Klimaprogrammet har som formål å øke kompetansen om faktiske klimagassutslipp og tilrettelegge for gjennomføring og synliggjøring av effektive tiltak. I 2010 er det, i likhet med 2009, satt av 6 mill. kroner til programmet. Aktuelle prosjekteiere som ønsker støtte til gjennomføring av prosjekter må sende inn søknad til Statens landbruksforvaltning (SLF) innen søknadsfristens utløp. Det vil også bli gjennomført en søknadsrunde høsten 2010.

Mer informasjon om klimaprogrammet og søknadsskjema finnes her

Bredt spekter av prosjekter igangsatt i 2009
Søkningen til klimaprogrammet i 2009 var stor. 29 prosjekteiere søkte om mer enn 15,5 mill. kroner. Det var flest søknader som omhandlet metanproblematikken, særlig om biogass. I løpet av året ble det, med støtte fra Klimaprogrammet, satt i gang prosjekter som dekker alle hovedområdene til programmet. Dette omfatter utfordringer knyttet til utslipp av metan og lystgass, binding av karbon i jord og energibruk i jordbruket.

Les mer om hvilke prosjekter som fikk tildelt midler i 2009

Ved behandling av søknader legges det vekt på at resultatene fra prosjektet skal ha overføringsverdi, og at resultater og erfaringer skal være lett tilgjenglig for andre som arbeider med tilsvarende problemstillinger. Plan for formidling av resultatene er også en viktig faktor ved rangering av søknader.