Statistisk sentralbyrå SSB

Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art. Foreløpige tall, 2009

Pressemelding   •   feb 19, 2010 10:20 CET

Stort underskudd i kommuneforvaltningen
Foreløpige regnskapstall viser et underskudd på 23 milliarder kroner i kommuneforvaltningen i 2009. Det er tredje år på rad med underskudd, og andre på rad med underskudd på over 20 milliarder kroner.

Totale inntekter i kommuneforvaltningen for 2009 anslås til om lag 335 milliarder kroner, en oppgang på nesten 8 prosent fra 2008. Veksten i skatteinntektene i 2009 var på 5,3 prosent, som er noe lavere enn året før. Lavere næringslivsaktivitet i kjølvannet av finanskrisen kan forklare denne svake økningen. Den andre store inntektsposten er overføringer fra staten, en post som økte med nær 15 prosent. I denne økningen ligger tiltakspakken for å stimulere sysselsettingen i norsk økonomi - en stor del av denne var rettet mot kommunesektoren.

[Tabell: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall. 2007-2009. Millioner kroner]

Kommuneforvaltningens totale utgifter, det vil si summen av løpende utgifter og kapitalutgifter, økte med 5,5 prosent (nær 18 milliarder kroner), fra 2008 til 2009. Lønnskostnader er den klart største utgiftsposten i kommuneforvaltningen, og utgjør om lag 55 prosent av de totale utgiftene. Lønnskostnadenes vekst var i 2009 om lag 8 prosent, noe mindre enn i 2008 da veksten var over 10 prosent.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital har økt kraftig i kommuneforvaltningen de siste årene. Siden 2006 har økningen vært på over 45 prosent, fra nær 30 til over 44 milliarder kroner. Dette er en vesentlig årsak til sektorens voksende underskudd. Investeringsnivået har i perioden tidvis vært høyt innenfor flere store kommunale tjenesteområder, som barnehager, omsorg, undervisning, transport og administrasjon. I 2009 var veksten høy innenfor undervisning, samt de beløpsmessig mindre områdene som kulturtilbud, kloakk og renovasjon og sykehus/distriktslegesentre.

Kommuneforvaltningens renteutgifter falt fra nesten 16 milliarder til 10 milliarder fra 2008 til 2009 ifølge de foreløpige regnskapene. Finanskrisen gjorde 2008 til et år med særlig høye  renteutgifter, fordi kursfall i verdipapirene som eies innenfor kommunesektoren ble ført her. De foreløpige tallene indikerer at renteutgiftene i 2009 falt til under nivået de hadde i 2007, og lavt rentenivå har medvirket til dette. Kommuneregnskapene er imidlertid ikke endelig avsluttet, og beløpene vil derfor i noen grad endre seg.

Beregninger og usikkerhet
Publiseringen bygger på et utvalg av foreløpige regnskaper (akkumulerte kvartalsregnskaper) for kommuner og fylkeskommuner. Det er derfor usikkerhet knyttet til tallene. Dette gjelder særlig kapitalutgifter og formuespostene. Erfaringsmessig kan disse endre seg fra foreløpig til endelig regnskap. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.

Nytt tabelloppsett
I likhet med tabelloppsettet til publiseringen Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter (offinnut), endrer vi nå tabellen i Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art (komminnut). Les mer om disse endringene i offinnut, publiseringen frigitt 3. desember 2009.


http://www.ssb.no/komminnut/