Nordens velferdssenter

Kommunikasjonen med brukere og pårørende må bedres

Pressemelding   •   feb 23, 2016 09:32 CET

Eldreomsorg er et vanskelig tema. Eksperter er enige om at vi i Norge er i verdenstoppen når det gjelder å ta vare på våre eldre, gi dem verdighet og trygghet.

Likevel er det viktig å strekke seg lengre, for vi hører stadig om tilfeller om eldre som ikke får tilstrekkelig hjelp eller at det ikke finnes omsorgsplasser for alle.

Nordens Välfärdscenter har gjennom et bredt nordisk samarbeid av eksperter, gjennomført en kartlegging av kvaliteten på nordisk eldreomsorg. Denne kartleggingen har resultert i rapportene «Kvalitet i eldreomsorgen» og "Når fortiden er lenger enn fremtiden", som begge viser hvor eldreomsorgen i Norden står i dag. I kjølvannet av disser rapportene har Nordens Välfärdscenter løftet disse spørsmålene og hvilke utfordringer hvert enkelt land står ovenfor gjennom en turne av debatter.

10. februar hadde turen kommet til Norge og Litteraturhuset i Oslo. Sammen med Norden i Fokus inviterte Nordens Välfärdscenter til frokostseminar og debatt med politikere og andre aktører med som jobber for bedre eldreomsorg i Norge. Seminaret ble innledet av Thorstein Ouren fra Helsedirektoratet. Ouren var invitert til å legge grunnlag for debatten ved å snakke om rapporten "Når fortiden er lenger enn fremtiden". Rapporten viser blant annet at vi står ovenfor en dramatisk økning eldre med bistandsbehov de neste 25 årene og utfordringen som ligger i dekke dette behovet. Videre bedyret Ouren viktigheten av jobbe systematisk for å øke kvaliteten i eldreomsorgen, og at et godt kvalitetssystem må være et rammeverk for ledelse og styring av feltet. Samtidig må kommunikasjonen med brukere og pårørende bedres, kunnskap om kvaliteten må heves, og dialogen på politisk nivå må økes, erkjente Ouren.

Ouren viste også eksempler på likheter og forskjeller i Norden. Samtlige nordiske land vil oppleve demografiske utfordringer i de nærmeste 25 årene. I gjennomsnitt forventes andelen innbyggere over 65 år å øke fra 13 % til 45 % innen 2040. Av ulikheter prioriteres det noe ulikt i eldreomsorgen i Norden. I følge Ouren er det blant annet ulikheter i konkurranseutsetting av tjenester, prioritering av institusjonsbasert eller hjemmebasert tilbud, samt forskjeller i pårørendes rolle.

Faglig kompetanse og bredde
Etter Ourens innlegg, gikk seminaret over i den debatterende fasen. Debatten fokuserte på norske forhold, og ble ledet av Ruth Astrid Sæter. Ingrid Kløve, som er styreleder i Seniorsaken var først ut i panelet. Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som skal fremme seniorenes sak i Norge. Kløve ønsker bedre faglig kompetanse og bredde i eldreomsorgen, samtidig benyttet hun anledningen til å rose de pårørende. Uten disse stopper Norge, ytret Kløve.

Harald Olimb Norman er generalsekretær i Pensjonistforbundet, Norges største pensjonistorganisasjon med 210 000 medlemmer. Olimb Norman mener det er viktig å tenke alderdom så tidlig som mulig og at man selv har ansvaret for en god alderstilværelse. I tillegg mente Olimb Norman at man må se på de eldre som en ressurs og ikke snakke dem ned.

Bedre utdanning
Fra Fagforbundet deltok Iren Mari Luther, nestleder i seksjon for helse og sosial. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og på sykehusene. Luther mener omsorgsutdanningen må bedres og gjøres mer tiltrekkende, slik at flere ønsker å jobbe i eldreomsorgen. Hun var også tydelig på at språkkunnskapene blant enkelte utenlandske pleiere må bedres og at legestillinger for ofte blir ofret for flere sykepleiere.

For mye rapportering
Fra politisk hold var Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre i Oslo invitert. Thorkildsen er bekymrer over at vi som myndigheter fratar eldre verdighet og ikke lytter nok til deres ønsker og behov. I tillegg bruker pleiere og ansatte i eldreomsorgen for mye tid og ressurser til rapportering, ifølge byråden. Hun ønsker mer forutsigbarhet og flere faste ansatte slik at de pleietrengende føler mer trygghet.

Lisbeth Normann (H) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun mener eldreomsorg både enkelt og vanskelig.
- Tjenesten og kompetansen er god nok, men det kreves en omorganisering for at kravene til pasientene skal fylles, mener hun.

Debatten ble avsluttet med gode innspill og kommentaren fra et engasjert publikum.

Läs mer om projektet "Kvalitet i äldreomsorgen"

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.