Lac 2.0 AS

Konferansen Digitale Medier 2011: TNS med gigantundersøkelse om nettbruk

Pressemelding   •   nov 03, 2011 14:04 CET

Under konferansen Digitale Medier 2011 vil TNS presentere de viktigste funnene fra den internasjonale gigantundersøkelsen "Digital Life".

Undersøkelsen er basert på intervjuer med hele 72 000 personer i 60 land, og gir viktige svar på hvordan vi bruker internett på de ulike plattformene

På tross av en eksplosiv vekst i bruk av internett på ulike plattformer, har det frem til i dag ikke eksistert gode og presise metoder for å kartlegge online-befolkningens bruk av digitale medier

Tradisjonelt har man først og fremst telt ”klikk” – med begrenset innsikt i hvem som klikker, hvorfor de klikker og hva de egentlige er ute etter.

- ”Denne undersøkelsen er en storstilt satsing fra TNS internasjonalt, og bringer oss mange skritt videre i kunnskapen om hvordan vi bruker digitale kanaler”, sier seniorkonsulent Thomas Karterud i TNS Norge. Karterud er ansvarlig for Digital Life i Norge, og vil presentere de siste funnene fra det norske markedet.

Både annonsører og innholdsleverandører vil ha stor nytte av undersøkelsen som kompletterer TNS`s omfattende ekspertise på forbrukeratferd.

Det er James Fergusson, som er leder for Global Technology Sector iTNS, som presenterer den internasjonale delen av undersøkelsen den 22.november under den Digitale Mediekonferansen ”Digital Winners” på Telenor Expo.

For tredje gang arran­ge­res kon­fe­ran­sen «Digitale Medier». Konferansen hol­des på Telenor Expo, Telenor-senteret, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu.

Gjennom fore­drag, debat­ter og case­pre­sen­ta­sjon gir kon­fe­ran­sen avgjø­rende inn­sikt til medie­le­dere på alle nivåer. Årets kon­fe­ranse er det mest kom­plette arran­ge­ment innen dette områ­det i Norge noen­sinne — og vi pre­sen­te­rer de mest etter­spurte inter­na­sjo­nale og nasjo­nale fore­drags­hol­dere og bidragsytere.

Medienes hver­dag er i rask og dra­ma­tisk end­ring. Nye kana­ler og tje­nes­ter duk­ker sta­dig opp, og etab­lerte opp­fat­nin­ger må revi­de­res. Utviklingen går så fort at det er svært kre­vende å holde over­sikt, men like­vel må stra­te­gier leg­ges og beslut­nin­ger tas.

Digitale Medier 2011 gir over­sikt og inn­sikt, sam­ti­dig som det er en møte­plass for kon­kur­ren­ter og samarbeidspartnere.

Det er Institutt for Grafiske Medier (IGM) som er ini­tia­tiv­ta­ker til kon­fe­ran­sen — med Telenor, New Media Network og Mediebedriftenes Landsforening som arrangører.