Statistisk sentralbyrå SSB

Konjunkturbarometeret, 4. kvartal 2009 Bransjevise forskjeller i industrien

Pressemelding   •   jan 29, 2010 09:20 CET

Norske industriledere melder om sprikende utvikling bransjene imellom. Mens økt forbruk fører til stigende etterspørsel etter enkelte produkter, bidrar lav ordretilgang ved verftene til å skape utfordringer for maritim industri.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2009 gir et sammensatt bilde av norsk industri. Produksjonsvolumet synes fortsatt å falle, men nedgangen var langt svakere i 4. kvartal enn registrert i 1. halvår. Bedrede vilkår for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var årsaken til utviklingen. Foreløpig har ikke dette vært tilstrekkelig til å styrke etterspørselen etter arbeidskraft i disse bransjene. Samlet ordrebeholdning gikk ytterligere ned som en følge av svak ordretilgang hos produsenter av investeringsvarer. Et tilsvarende forløp registreres for markedsprisene. For eksportprisene sin del må noe av nedgangen tilskrives valutaeffekter som en følge av en sterkere norsk krone. Fortsatt oppga svært mange industriledere at etterspørsel og konkurranse virket begrensende på produksjonen. Ressursknapphet (se tabell 16) var derimot ikke noe stort problem.

Antall arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen lå nær det historiske gjennomsnittet for industrien. Dette er vesentlig dårligere enn på samme tid i 2008 og må delvis ses i sammenheng med fallende ordrereserver hos produsenter av skip og oljeplattformer. Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting beregnes til 76,7 prosent i 4. kvartal. Sett i et historisk perspektiv er dette et svært lavt nivå. Store investeringer i økt produksjonskapasitet i perioden 2007-2008 kombinert med et betydelig fall i ordretilgangen i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen, har ført til at det er mye kapasitet som står ubrukt. For internasjonale sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgraden, henviser SSB til EUROSTAT.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt (1. kvartal 2010) gikk fra negativ til nøytral i 4. kvartal. Forventninger om bedrede markedsvilkår for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var årsaken til dette. Sammensatt konjunkturindikator for industrien beregnes til 0 (sesongjustert nettotall). Dette er en klar bedring fra foregående måling og indikerer en utflating i konjunkturforløpet. For internasjonale sammenligninger av resultater for sammensatt konjunkturindikator, henviser SSB til EUROSTAT (EU), Konjunkturinstitutet (Sverige) og Danmarks statistikk.

Forventer større ordretilgang for innsatsvarer

Produsenter av innsatsvarer (trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, kjemisk råvareindustri, metallindustri med flere) melder om stabilt produksjonsvolum etter fem kvartaler med nedgang. Tilsvarende forløp registreres for ordretilgang og markedspriser. Bedrede vilkår for trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri samt metallindustrien medvirket sterkt til utviklingen. Lav etterspørsel og sterk konkurranse bidro i stor grad til å begrense produksjonen, og tallet på arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen lå fortsatt vel under det historiske gjennomsnittet. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 75,8 prosent i 4. kvartal. Også dette er et svært lavt nivå.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt gikk fra nøytral til positiv. Reduserte lagre av produkter for salg, kombinert med forventninger om økt ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet, bidro sannsynligvis til dette.

Svake utsikter for produsenter av investeringsvarer

Produsenter av investeringsvarer (maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer med flere) melder om ytterligere reduksjon i produksjonsvolumet og sysselsettingen. Samtidig falt samlet ordrebeholdning som en følge av lav ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet. Den svake etterspørselen reflekteres av svekkede markedspriser i 4. kvartal. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 78,9 prosent. Sett i et historisk perspektiv er dette et forholdsvis lavt nivå. Tallet på arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen, var fortsatt ganske høyt ved utgangen av året.

Generelle utsikter på kort sikt vurderes som dårligere, og fortsatt overveier mange industriledere å justere ned vedtatte investeringsplaner. Forventning om negativ utvikling i ordretilgang, produksjonsvolum og markedspriser i 1. kvartal 2010 underbygger disse holdningene.

Økt produksjon av konsumvarer

Produsenter av konsumvarer (næringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og grafisk industri, farmasøytisk industri, møbelindustri med flere) melder om økt produksjon i 4. kvartal. Større innenlandsk etterspørsel synes å være årsaken til dette. Det innenlandske prisnivået fortsatte å stige, mens eksportprisene falt i samme tidsrom. Valutaeffekter som følge av en sterkere norsk krone medvirket trolig til nedgangen. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad for de aktuelle næringene beregnes til 75 prosent. Sett i et historisk perspektiv er dette et lavt nivå.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt er positiv. Forventning om ytterligere vekst i produksjonsvolum og etterspørsel støtter dette synet.

Vurdering av næringer for 4. kvartal 2009 og utsiktene på kort sikt
http://www.ssb.no/kbar/

Sammensatt konjunkturindikator for industrien (SKI):

Indikatoren beregnes med utgangspunkt i nettotall fra følgende tre spørsmål i konjunkturbarometeret:


  • Forventet produksjonsutvikling i kommende kvartal sammenlignet med inneværende kvartal


  • Faktisk utvikling i samlet ordrebeholdning sammenlignet med forrige kvartal


  • Vurdering av lagerbeholdningen av egne produkter for salg

SKI beregnes som gjennomsnittet av nettotallene (lagerbeholdning med negativt fortegn), og er ledende for industriproduksjonen ved at:


  • Forventning om økt produksjon indikerer høyere aktivitet i kommende kvartal


  • Økt ordrebeholdning i inneværende kvartal indikerer høyere aktivitet ved effektuering av ordre i kommende kvartal


  • Lageroppbygging indikerer redusert aktivitet i kommende kvartal

Aktualitet:

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden mellom 10. desember 2009 og 20. januar 2010