Statistisk sentralbyrå SSB

Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Pressemelding   •   feb 18, 2010 11:41 CET

Langvarig, men moderat lavkonjunktur
Aktiviteten i norsk økonomi vil trolig fortsette å ta seg opp, men noenklar konjunkturoppgang er ikke ventet før rundt årsskiftet 2012/13. Detligger dermed an til økt arbeidsledighet og moderat lønnsvekst i flere årframover.

Finanskrisen, som slo inn med full tyngde høsten 2008, bidro til et megetkraftig fall i internasjonal økonomi og forsterket den norskekonjunkturnedgangen. Kraftige politikkgrep i finansmarkedene og ekspansivpenge- og finanspolitikk begrenset imidlertid nedgangen. Både norsk oginternasjonal økonomi har forlengst begynt å vokse, men det ventes ingensterk vekst framover.

Høy eksportvekst i år
En markert økning i tradisjonell vareeksport gjennom andre halvår i fjorleder sammen med en viss økning i etterspørselen i norske eksportmarkeder,til at årsveksten kan bli relativt høy i år. Svekket kostnadsmessigkonkurranseevne vil imidlertid bidra til reduserte markedsandeler depåfølgende årene og dermed en meget moderat vekst i eksporten.

Mot høyere arbeidsledighet
Til tross for markert nedgang i antall utførte timeverk og en litt mindrenedgang i antall sysselsatte, har arbeidsledigheten så langt bare øktmoderat. Fallet i sysselsettingen har blitt motvirket av redusertyrkesaktivitet, spesielt ved økt tilstrømming til høyere utdanning og atflere eldre har gått over til å motta ulike typer pensjon. Sysselsettingenventes å øke meget moderat de nærmeste årene, mens arbeidsstyrken kan kommetil å ta seg litt mer opp. Målt med arbeidskraftsundersøkelsenssesongjusterte tall ventes arbeidsledigheten derfor å øke, fra 3,2 prosenti 4. kvartal i fjor, til et årsgjennomsnitt for 2011 på 3,9 prosent ellernoe over 100 000 personer. En klar konjunkturoppgang kan bringe ledighetenlitt ned i 2013.

Strammere finanspolitikk
Vekstimpulsene fra finanspolitikken blir klart mindre i år enn i fjor. Viantar at finanspolitikken i årene deretter legges om i svak kontraktivretning ved at veksten i offentlige utgifter vil bli mindre enntrendveksten i norsk økonomi, samtidig som skatter og avgifterinflasjonsjusteres. Høyere oljepriser og fortsatt bedring i norsk oginternasjonal økonomi ventes å bidra til at Statens pensjonsfond  Utlandvokser klart. Dermed kan budsjettunderskuddet i 2012 komme nærhandlingsregelens 4-prosentsbane.

Renta trekker opp
På bakgrunn av bedrede konjunkturutsikter satte Norges Bank oppstyringsrenta med 0,5 prosentpoeng mot slutten av fjoråret. Rentebunnen ipengemarkedet ble dermed passert i begynnelsen av august, da renta var nedei 1,75 prosent. Det ligger an til at Norges Bank vil fortsette å settestyringsrenta gradvis opp. Vi har lagt til grunn en pengemarkedsrente på2,9 prosent i 4. kvartal i år. I 2013 regner vi med at pengemarkedsrenta påårsbasis kommer opp i 5,2 prosent, mens bankenes utlånsrente vil ligge på6,4 prosent.

Bedringen i boligmarkedet
Det markerte fallet i boligprisene gjennom andre halvår 2008 ble mer ennreversert gjennom fjoråret, og SSBs boligprisindeks har aldri vært høyereenn i andre halvår 2009. Vi regner med en mer moderat prisvekst framover.Det høye prisnivået bidrar til bedret lønnsomhet ved nybygging, og viregner med at boliginvesteringene vil stige gjennom inneværende år, etter åha falt gjennom to og et halvt år. Som årsgjennomsnitt må man likevel ventetil 2011 for å finne en økning.

Vekst i konsumet
Ett års fall i husholdningenes konsum stoppet opp tidlig i fjor. Øktboligformue, lav rente og økte inntekter bidro sammen til omslaget.Konsumveksten anslås til hele 5,5 prosent i år. Lavere inntektsvekst oghøyere renter ventes imidlertid å bidra til at konsumveksten deretter vilavta.

Fallet i næringsinvesteringene dempes
Fallet i investeringene i norske fastlandsnæringer, som har vart ihalvannet år, ventes å flate ut gjennom inneværende år. Deretter regner vimed at disse investeringene vil ta seg opp. Investeringene ipetroleumsvirksomheten nådde en topp i fjorårets 1. kvartal, etter nestensju års vekst. Vi venter et moderat fall i år og neste år, som reverseres i2012 og 2013. Det er lagt til grunn en underliggende vekst i oljeprisene ihele prognoseperioden slik at den i 2013 vil være oppe i 94 dollar per fat.

Lavere lønns- og prisvekst
Konjunkturnedgangen bidrar til en kraftig reduksjon i lønnsveksten.Årslønnsveksten i fjor var på 4,1 prosent, ned fra 6,3 prosent i 2008. I årog neste år anslås lønnsveksten til 3,4 prosent, for deretter å stige noe.Prisveksten er imidlertid også antatt å bli redusert, til tross for øktestrømpriser i år. En sterk krone, som er antatt å styrke seg ytterligere utneste år, bidrar sammen med lav lønnsvekst og økt produktivitet til at vianslår prisveksten til 1,7 prosent i 2010 og 1,3 prosent i 2011. Motslutten av prognoseperioden regner vi med at krona vil svekkes noe, oginflasjonen vil øke. Reallønnsveksten vil i følge våre beregninger liggenær 2 prosent i prognoseperioden.

[Tabell: Makroøkonomiske hovedstørrelser 2000-2013. Regnskap og prognoser.Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår]

http://www.ssb.no/kt/