Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Konsesjon til fire vindkraftverk i Rogaland

Pressemelding   •   des 18, 2009 14:34 CET

NVE sier ja til fire vindkraftverk i Bjerkreim og Hå kommuner i Rogaland. Produksjonsforholdene i disse prosjektene er etter NVEs vurdering meget gode. Vindkraftverkene vil kunne produsere omlag 1,4 TWh, tilsvarende forbruket til 70 000 husstander. NVE avslår samtidig tre andre omsøkte vindkraftverk i samme område.
Produksjonen i de fire prosjektene tilsvarer omtrent den samme vindkraftproduksjonen som er i drift i Norge. – Konsesjonene som nå er gitt legger til rette for å nå målsettingen om fornybar energi i Norge, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.
Vindkraftverkene NVE har gitt konsesjon til er Skinansfjellet, Gravdal, Eikeland-Steinsland, og Moi-/Laksesvelafjellet. Vindkraftverkene vil tilknyttes eksisterende sentralnettledning fra Kjelland til Stokkeland via en ny transformatorstasjon lokalisert øst for Holmavatnet i Bjerkreim kommune.
Etter en helhetlig vurdering mener NVE at fordelene ved de konsesjonsgitte vindkraftverkene er overveiende. Vi konstaterer at det er knyttet ulemper til mulige virkninger for fugl, støy ved nærliggende bebyggelse, visuelle virkninger for landskap, friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø og bebyggelse. Med bakgrunn i hensyn til fugl, drikkevann og støy, har NVE valgt å redusere prosjektomfanget fra 607 MW som omsøkt til totalt 480 MW. Det er i konsesjonene fastsatt omfattende vilkår om at konsesjonærene skal samarbeide om før- og etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl. I tillegg er det satt vilkår om samarbeid vedrørende utbygging og drift, nettilknytning og nødvendige tiltak i Forsvarets radar.
Tre avslag
NVE har samtidig avslått konsesjonssøknadene for Stigafjellet, Ulvarudla, og Brusali-Karten vindkraftverk i Gjesdal, Time og Bjerkreim kommuner. NVE mener at de samlede virkningene for landskap, kulturminner/kulturmiljø, friluftsliv, biologisk mangfold og støy ved bebyggelse er for omfattende. NVE har for Stigafjellet vindkraftverk lagt avgjørende vekt på at kostnadene forbundet med nettilknytning til eksisterende 300 kV kraftledning Stokkeland-Tonstad er for store til at prosjektet alene kan forsvare en utbygging. De avslåtte konsesjonssøknadene ville samlet kunne produsere rundt 1,1 TWh.
Videre prioritering
NVE har til behandling flere vindkraftverk enn det er plass til i det eksisterende sentralnettet i Sør-Rogaland og deler av Vest-Agder. Det vil tidlig i 2010 bli foretatt en prioritering av de prosjektene som nå ikke sluttbehandles. Denne prioriteringen vil avklare hvilke prosjekter som videreføres og hvilke som blir anbefalt trukket.
Mer om vindkraftverkene på www.nve.no  
Kontaktpersoner
Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, tlf. 22 95 90 70/ 951 79 164
Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 22 95 90 88/ 416 78 203