Statens landbruksforvaltning, SLF

Kornmarkedet fortsatt stille

Pressemelding   •   des 23, 2009 11:27 CET

Den siste måneden har det skjedd lite på kornmarkedet internasjonalt, og markedet preges fortsatt av svært rolig avsetning. I USA bygges kornlagrene opp igjen. Her i landet står Felleskjøpets novemberprognose fortsatt ved lag. Tollsatser for proteinråvarer og fett til kraftfôr for januar er fastsatt.

Statens landbruksforvaltning (SLF) meldte i november om at Tyrkia overraskende innførte strengere regler for import av genmodifisert vare, en avgjørelse som ga seg utslag i sterkt økte priser over natten på GMO-fritt solsikkemel fra Svartehavsregionen. Tyrkia har nå gått tilbake på avgjørelsen og igjen åpnet for import. Det korte tyrkiske importforbudet førte likevel til at prisen i norske kroner på solsikkemel med levering i januar har steget med over 16 prosent fra levering i desember. Det har også vært en prisøkning på fettprodukter internasjonalt, hovedsakelig drevet av sterk etterspørsel fra fiskefôrindustrien. SLF har fastsatt nye tollsatser for proteinråvarer og fett til kraftfôr for januar 2010.

Les mer om nye tollsatser og fastsettelse av nye prisutjevningsbeløp

Nyhetsartikkel om de nye tollsatsene og fastsettelse av prisutjevningsbeløp


Internasjonal prisutvikling
Det er lite nytt å melde fra det internasjonale kornmarkedet denne måneden. Prisen på amerikansk hvete har ikke endret seg mye, og handelen går sakte. Etter en liten prisoppgang på de amerikanske børsene den siste uken i november har prisene beveget seg sakte nedover, og befinner seg i dag på samme nivå som for en måned siden. Prisendringene skyldtes spekulative handler. Europa har også opplevd et svært rolig marked med marginale prisendringer den siste måneden.

Prisutviklingen for nordamerikansk og europeisk hvete er vist i figuren nedenfor.

 

Forklaring til prisene:
Alle priser er i NOK per tonn.
Internasjonale priser er omregnet til NOK ved bruk av valutakurser fra Norges Bank den aktuelle uken
Nordamerikansk hvete: Gjennomsnitt av hvetesortene canadisk CWRS og amerikansk DNS. FOB
Europeisk hvete: Gjennomsnitt av tysk B-hvete og fransk Grade 1 fra Rouen. FOB
Norsk mathvete: Ukentlig oppnådd noteringspris, korrigert for PNS (prisnedskriving) og håndteringskostnader.

Norsk kornmarked
Innkjøpsprognosen på 946 500 tonn som Norske Felleskjøp fastsatte 18. november opprettholdes. Kornkvantumet som SLF har fått innrapportert pr. medio desember utgjør ca. 704 000 tonn, hvorav 153 000 tonn er hvete. Av hvetekvantumet holder bare 51 000 tonn (30 prosent) matkvalitet.

Det er mottatt 193 000 tonn havre hittil i sesongen. Havrens dårlige kvalitet, som følge av den vanskelige vekst- og innhøstingssesongen, er fortsatt en utfordring for kraftfôrindustrien.

Oppbygning av kornlagre
Etter flere år med lave lagerbeholdninger av hvete, begynner lagrene igjen å bygge seg opp. USA har i løpet av de siste årene bygget opp lagrene sine relativt raskere enn de fire andre store eksportørene av hvete i verden (Argentina, Australia, Canada og EU). Det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) viser til at på fem år har de amerikanske lagrene økt med over 50 prosent, mens det tilsvarende tallet for de øvrige store eksportørene er en reduksjon i lagrene på 30 prosent. Årsaken er todelt. De høye prisene på amerikansk hvete har ført til høyere overlagring. Andre eksportører har ikke på samme måte villet ta kostnaden med overlagring, og har redusert lagrene sine.

Grafen nedenfor viser utviklingen i lagerbeholdningen i de fem største eksportlandene.

 

Frakt
Fraktratene for større tørrlastskip har falt tilbake den siste måneden grunnet lavere aktivitet og et generelt noe roligere marked. Stabil etterspørsel etter tonnasje til frakt av korn og sukker bidro imidlertid til å holde ratene for de mindre skipene oppe. Fraktratene for korn inn til EU ligger i dag på omtrent det samme nivået som for en måned siden.

De siste årenes utvikling i IGCs fraktindeks, som tar for seg de 15 største fraktrutene i verden for korn, er vist i diagrammet under.

 

 

Kontaktpersoner:
Førstekonsulent Gry Blom Marstrander, tlf. 24 13 12 03
Førstekonsulent Kjetil Tysdal, tlf. 24 13 11 20