Nofima

Kostnadsdrivere i oppdrett

Pressemelding   •   aug 18, 2015 14:30 CEST

Kostnadene i lakseoppdrett har økt markert de siste årene. Fra 2012 til 2014 økte produksjonskostnadene med 5 kr per kilo. Et kilo slaktet laks kostet i 2014 cirka 28,50 kroner å produsere.

Nofima og Kontali har på oppdrag fra FHF studert kostnadsdriverne i oppdrett. Alle kostnader øker, men kostnadene øker mest på grunn av økte fôrkostnader (cirka 1,50 kr/kg) og økning i sekkeposten ”andre kostnader” (cirka 1,50). Denne økningen er i stor grad kostnader til forebygging og behandling av luseplager.

Fôrprisen har økt på grunn av svekket valuta og på grunn av høyere råvarepriser. Økonomisk fôrfaktor har også økt, blant annet på grunn av økt dødelighet og størrelse på dødfisken.

Lakselus

Kostnadene til kontroll av lusenivåer og forebygging har økt, men den største kostnaden oppstår når fisken må behandles for lus. De siste årene har næringen, på grunn av resistens mot en del lusemidler, måttet gå tilbake til hydrogenperoksid for avlusing. Denne metoden blir mye dyrere både på grunn av dyrere stoffer og på grunn av mer arbeidskrevende operasjoner. Behandlingsdødeligheten på stor fisk er også et viktig bidrag til økte kostnader.

– Vi anslår at luseproblematikken kostet næringen 3-4 milliarder i 2014. I tillegg kommer kostnader som følge av tapt tilvekst og dårligere fôrfaktor, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

Næringen ønsker å komme bort fra kostnadskrevende behandlinger, og forskerne ser at innsatsen på forebygging øker. Oppdretterne bruker i dag både villfanget og oppdrettet rensefisk (leppefisk og rognkjeks), luseskjørt og andre ikke-medikamentelle behandlinger, og ofte i kombinasjon.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene øker også, både fordi arbeidsinnsatsen til kontroll og egen drift øker, men ikke minst fordi innleid arbeidskraft til lusebehandling, notvask og andre spesialiserte tjenester øker. Med en produksjon som ikke lenger vokser, øker lønnskostnadene også som følge av generell lønnsvekst, og fordi næringen i konkurranse med olje- og offshorenæringen har hatt økende lønninger.

Prosjektet diskuterer også betydningen av kostnadsdrivende regelverk og hvordan kostnader og regelverk påvirker den fremtidige konkurransesituasjonen for næringen. Prosjektet drøfter blant annet ressursbruken knyttet til administrasjon, søknadsprosesser, miljøundersøkelser og sertifisering, og spesielt kostnader, fordeler og ulemper ved det strenge luseregimet.

Rapport fra prosjektet vil være ferdig i løpet av september.

Om Nofima

Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Instituttet har om lag 350 ansatte og en årlig omsetning på rundt 530 millioner kroner.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.