OsloMet

Ny rapport: Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge

Pressemelding   •   jun 06, 2017 09:00 CEST

Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner; storbyene, mellomstore byer, mindre kommuner og små kommuner. 

Kartleggingen utgjør et øyeblikksbilde over antallet bostedsløse i Norge, som i uke 48 i 2016 omfattet 3 909 personer. Det tilsvarer 0,75 bostedsløse per 1 000 innbyggere. Personer som oppholder seg midlertidig i Norge, og er bostedsløse, er ikke inkludert i dette tallet. Ved den forrige kartleggingen, uke 48 i 2012, var tallet på bostedsløs 6 259, noe som da tilsvarte 1,26 per 1 000 innbyggere. Det vil si at det har skjedd en nedgang som tilsvarer 36 prosent fra 2012 til 2016. 

Dette er den største reduksjonen i antall bostedsløse i Norge siden den første kartleggingen ble gjennomført i 1996. Det har tvert imot vært en økning i tallet siden 2003 (den andre kartleggingen). Fra 2008 til 2012 økte tallet på bostedsløse marginalt. I samme periode vokste befolkningen i Norge relativt mer, og antall bostedsløse per 1 000 innbyggere gikk ned, fra 1,27 i 2008 til 1,26 i 2012. Utviklingen siden 2003 har altså gått fra en jevn økning til stagnasjon og en kraftig nedgang i 2016.

Hva skyldes nedgangen?

Den viktigste forklaringen på den sterke nedgangen i antall bostedsløse er langvarig og bred satsing på boligsosialt arbeid og utvikling av boligsosial kompetanse. Fra den første nasjonale satsingen i arbeidet med bostedsløshet, ‘Prosjekt bostedsløse 2001-2004’, til påfølgende ‘Nasjonal strategi mot bostedsløshet 2005-2007’ til brede satsinger gjennom ‘Boligsosialt utviklingsprogram’ og nå ‘Bolig for velferd 2014 – 2020’ synes det boligsosiale arbeidet å ha fått en tyngre forankring i kommunene.

– En annen viktig faktor er at Norge har hatt en boligledet strategi i arbeidet med bostedsløshet. Det innebærer at bostedsløshet blir forstått som et boligproblem og ikke primært eller utelukkende som et sosialt problem, og framskaffelse av boliger med eller uten oppfølging anses som vesentlig for å forebygge og redusere bostedsløshet, sier forsker og prosjektleder Evelyn Dyb ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bakgrunn

Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Kartleggingen er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus på vegne av Husbanken.

Den først kartleggingen ble gjennomført i 1996, nøyaktig 20 år før studien som presenteres i denne rapporten. Kartleggingene inngår i en tidsserie. Det vil si at data og informasjon som innhentes skal kunne sammenlignes over de 20 årene. Studiene gir et tverrsnittsbilde av bostedsløshet i Norge i én uke. 

I alle kartleggingene har tidsvinduet vært satt til månedsskiftet november/desember, vanligvis uke 48. Kartleggingen gjennomføres av ansatte i kommunale tjenester, NAV, helseforetak, fengsler, samt frivillige organisasjoner og andre private som yter tjenester til bostedsløse. Studien omfatter derfor bostedsløse i kontakt med eller som er kjent av hjelpeapparatet. 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Instituttet gjør helhetlige analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt. NIBR utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap til nytte for beslutningstakere, fagfeller og samfunnsborgere, og tilbyr forskning og utredning for oppdragsgivere både i offentlig og privat sektor.