Statistisk sentralbyrå SSB

Kredittindikatoren K2, desember 2009 Gjeldsveksten faller videre

Pressemelding   •   feb 01, 2010 16:14 CET

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,1 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 4,8 prosent fram til utgangen av november. Både kommunene, husholdningene og de ikke-finansielle foretakene reduserte sin gjeldsvekst.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 406 milliarder kroner ved utgangen av desember, en nedgang fra 3 409 milliarder kroner ved utgangen av november. Gjeldsveksten ble kraftig redusert i 2009, fra 10,3 prosent ved inngangen av året.

Nedgang i ikke-finansielle foretaks gjeld

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 160 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var -1,4 prosent, en nedgang fra -0,3 prosent fram til utgangen av november. I løpet av 2009 har tolvmånedersveksten for denne sektoren falt med hele 16,9 prosentenheter.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld har vært negativ siden mai 2009. I perioden oktober- desember var veksten -4,7 prosent, sett i forhold til foregående tremånedersperiode. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, indikerer det at tolvmånedersveksten kan avta ytterligere fremover.

Redusert gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 990 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var dermed 6,7 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 7,0 prosent fram til utgangen av november.

Tabell: http://www.ssb.no/k2/

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 59 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum gikk ned fra -5,5 prosent i november til -6,3 prosent i desember. Kredittforetakenes utlån beløp seg til 796 milliarder kroner ved utgangen av desember, og årsveksten gikk ned fra 41,1 prosent i november til 39,4 prosent i desember. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett mot statspapirer. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, falt samlet utlånsvekst siste tolv måneder fra 4,0 prosent fram til utgangen av november til 3,3 prosent fram til utgangen av desember.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld har økt siden desember 2008 og fortsatte å øke i desember 2009. Fram til utgangen av måneden var tolvmånedersveksten 22,8 prosent, opp fra 20,1 prosent i november. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden falt videre fra 5,9 prosent i november til -2,9 prosent i desember.

K2:

Er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Det utarbeides også en indikator for samlet kreditt, kalt Kredittindikatoren K3, som publiseres med vel én måneds etterslep i forhold til K2. K3 omfatter i tillegg til K2 også publikums utenlandsgjeld, der størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretaks gjeld.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet:

Vekst i gjennomsnittlig utestående kreditt (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.