Statistisk sentralbyrå SSB

Kredittindikatoren K3, november 2009

Pressemelding   •   feb 10, 2010 09:37 CET

Samlet gjeldsvekst øker

Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 5,8 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,3 prosent måneden før. Oppgangen skrev seg fra utenlandske kredittkilder.

Publikums samlede bruttogjeld beløp seg til 4 189 milliarder kroner ved utgangen av november, opp fra 4 164 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Fastlands-Norge stod for 90 prosent av publikums bruttogjeld.

Økt vekst i utenlandsgjelden

Publikums samlede utenlandske bruttogjeld, hvorav størstedelen er tatt opp av ikke-finansielle foretak, gikk opp fra 771 til 780 milliarder kroner i løpet av november. Tolvmånedersveksten i publikums utenlandske bruttogjeld var 10,3 prosent fram til utgangen av november, opp fra 1,1 prosent måneden før.

61 prosent av publikums utenlandsgjeld skrev seg fra Fastlands-Norge, og denne andelen utgjorde 475 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten i Fastlands-Norges utenlandsgjeld var 16,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 15,6 prosent måneden før. Den økende veksten skrev seg fra kortsiktig lånegjeld.

 

Resten av publikums samlede utenlandsgjeld stod olje- og sjøfartsvirksomheten for. Årsveksten for disse næringenes utenlandsgjeld gikk opp fra -16,0 prosent ved utgangen av oktober til 2,2 prosent i løpet av november. Oppgangen skrev seg hovedsakelig fra kortsiktig lånegjeld, hvorav størstedelen var intern konserngjeld. Som redegjort for i rammene nedenfor kan disse gjeldstallene variere kraftig fra måned til måned.

Avtakende vekst i innenlandsk bruttogjeld

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 3 409 milliarder kroner ved utgangen av november. Årsveksten var 4,8 prosent, ned fra 5,1 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretak hadde en årlig gjeldsvekst på -0,3 prosent, mens husholdningenes bruttogjeld vokste med 7,0 prosent. K2-statistikken viser forøvrig at årsveksten i publikums innenlandske bruttogjeld falt videre til 4,1 prosent fram til utgangen av desember.

Spesifikasjoner for kredittindikatoren K3. Tolvmånedersvekst. Prosent
Tabell: http://www.ssb.no/k3/

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for publikums utenlandsgjeld er basert på utvalgsundersøkelser og er dermed beheftet med større usikkerhet enn statistikken for den innenlandske bruttogjelden (K2). Det er redegjort nærmere for hvordan utvalgstellingene er lagt opp under

Om statistikken, punkt 3.3.

Kredittindikatoren K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. K3-statistikken publiseres med vel én måneds etterslep i forhold til K2.

Vær oppmerksom på at vekstratene i publikums utenlandske bruttogjeld vanligvis varierer en del fra måned til måned som følge av svingninger i oljeselskapenes kortsiktige, interne konserngjeld. I tillegg revideres de førstegangspubliserte vekstratene i utenlandsgjelden en del i ettertid som følge av bedret informasjonsgrunnlag. For flere detaljer vedrørende publikums utenlandsgjeld vises det til statistikkbanken.