Statistisk sentralbyrå SSB

Kredittindikatoren K3, oktober 2009

Pressemelding   •   jan 15, 2010 09:23 CET

Nedgang i samlet gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 4,3 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,7 prosent måneden før. Nedgangen skrev seg både fra utenlandske og innenlandske kredittkilder.

Publikums samlede bruttogjeld beløp seg til 4 165 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ned fra 4 284 milliarder kroner ved utgangen av september. Fastlands-Norge stod for 90 prosent av publikums bruttogjeld.

Redusert vekst i utenlandsgjelden

Publikums samlede utenlandske bruttogjeld, hvorav størstedelen er tatt opp av ikke-finansielle foretak, gikk ned fra 898 til 772 milliarder kroner i løpet av oktober. Tolvmånedersveksten i publikums utenlandske bruttogjeld var 1,2 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 11,4 prosent måneden før.

61 prosent av publikums utenlandsgjeld skrev seg fra Fastlands-Norge, og denne andelen utgjorde 472 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten i Fastlands-Norges utenlandsgjeld var 15,8 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 19,1 prosent måneden før. Den avtakende veksten skrev seg hovedsakelig fra kortsiktig lånegjeld.

Resten av publikums samlede utenlandsgjeld stod olje- og sjøfartsvirksomheten for. Årsveksten for disse næringenes utenlandsgjeld gikk ned fra 3,6 prosent ved utgangen av september til -16,0 prosent i løpet av oktober. Nedgangen skrev seg fra kortsiktig lånegjeld, hvorav størstedelen var intern konserngjeld. Som redegjort for i rammene nedenfor kan disse gjeldstallene variere kraftig fra måned til måned.

Avtakende vekst i innenlandsk bruttogjeld

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 3 393 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Årsveksten var 5,1 prosent, ned fra 5,5 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretak hadde en årlig gjeldsvekst på 1,0 prosent, mens husholdningenes bruttogjeld vokste med 6,7 prosent. K2-statistikken viser for øvrig at årsveksten i publikums innenlandske bruttogjeld falt videre til 4,8 prosent fram til utgangen av november i fjor.

Se: http://www.ssb.no/emner/11/01/k3/

Definisjoner

Publikum omfatter husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

K2 omfatter publikums innenlandske bruttogjeld.

K3 består av K2 og publikums utenlandske bruttogjeld. K2 utgjør størstedelen av K3.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for publikums utenlandsgjeld er basert på utvalgsundersøkelser og er dermed beheftet med større usikkerhet enn statistikken for den innenlandske bruttogjelden (K2). Det er redegjort nærmere for hvordan utvalgstellingene er lagt opp under Om statistikken, punkt 3.3.

Kredittindikatoren K3 er et tilnærmet mål for hvor stor samlet bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. K3-statistikken publiseres med vel én måneds etterslep i forhold til K2.

Vær oppmerksom på at vekstratene i publikums utenlandske bruttogjeld vanligvis varierer en del fra måned til måned som følge av svingninger i oljeselskapenes kortsiktige, interne konserngjeld. I tillegg revideres de førstegangspubliserte vekstratene i utenlandsgjelden en del i ettertid som følge av bedret informasjonsgrunnlag. For flere detaljer vedrørende publikums utenlandsgjeld vises det til Statistikkbanken.