Kulturdepartementet Norge

Kulturdepartementet opprettholdt vedtak om gebyr til NRJ Norge

Pressemelding   •   feb 04, 2011 14:13 CET

Denne uken fikk Medietilsynet medhold i klagesak der NRJ Norge ble ilagt sanksjon i form av gebyr for brudd på plikten til å oppbevare opptak av program. – Dette vedtaket er avgjørende for vårt videre tilsynsarbeid, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus.

Bakgrunnen for saken var en kontroll igangsatt i februar i fjor av hvordan enkelte av de større lokalradioene etterlever kravene til sending av lokalt innhold. . Medietilsynet kontrollerte radiostasjonene NRJ Norge AS i Bergen, 21st Venture AS i Stor-Oslo, P4 Radio Hele Norge AS i Stavanger og SBS Radio Norge AS i Trondheim.

NRJ Norge manglet sendelogg og opptak av sine sendinger for hele perioden Medietilsynet hadde planlagt å kontrollere. Dette medførte at tilsynet ikke fikk kontrollert det lokale innholdet. I juli 2010 fattet Medietilsynet vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr på kr 40 000 i saken for brudd på kringkastingsloven § 2-5. Bestemmelsen stiller krav om at kringkasterne må oppbevare opptak av sine program i minst to måneder, samt utlevere de til myndighetene for kontroll dersom det blir reist krav om det. NRJ påklaget vedtaket og Medietilsynet sendte sin innstilling til departementet i oktober. I ettertid oppdaget tilsynet at vedtaket var beheftet med en lovanvendelsesfeil i utmålingen av gebyret. Overtredelsesgebyret skulle vært gjort etter standardiserte satser og ikke skjønnsmessig. Medietilsynet ettersendte denne vurderingen til departementet i november. Kulturdepartementet omgjorde vedtaket på dette punktet og satte gebyret ned til kr 17 200.

Kulturdepartementet sluttet seg fullt ut til Medietilsynets faglige vurderinger og skriver følgende i sitt vedtak:

NRJ har fått et knapphetsgode i konkurranse med andre søkere mot en lovnad om å produsere et bestemt antall minutter lokalt innhold. Departementet slutter seg derfor til at brudd på opptaksplikten er alvorligere enn i tidligere perioder ettersom tilsynet nå skal kontrollere aktørenes evne til å oppfylle forpliktelsene som har ført til at disse har fått konsesjon på bekostning av andre. Departementet vurderer på dette grunnlag brudd på opptaksplikten som grovt. Departementet har derfor etter en konkret helhetsvurdering kommet til at overtredelsesgebyr er et egnet sanksjonsmiddel i denne saken.

– At kringkastere oppbevarer og sender ut opptak til tilsynsmyndigheten er avgjørende for at vi skal kunne utføre arbeidsoppgavene våre. Medietilsynet regner brudd på opptaksplikten som grovt. Vi har nå fått dette bekreftet av Kulturdepartementet, noe som vil være viktig i vårt videre tilsynsarbeid, sier direktør for konsesjon og tilsyn Gudbrand Guthus.