Medietillsynet

Kulturdepartementet opprettholdt vedtak om lokalt innhold

Pressemelding   •   feb 18, 2011 16:13 CET

Kulturdepartementet har opprettholdt Medietilsynets vedtak om å avvise en klage fra SBS Radio på at tilsynet har endret sin forståelse av begrepet lokalt innhold. – En prinsipiell og viktig avgjørelse for oss, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn.

- Avgjørelsen slår fast at det ikke kan utledes som noe krav at avspilling av musikk i en lokal kontekst må følges av verbalt innhold for å kunne regnes som lokalt innhold. Dette bekrefter Medietilsynets standpunkt. Hele opplegget hviler på at det er konsesjonærene selv som skal finne fram til hva som er program eller innslag med tilknytning til konsesjonsområdet, og de har selv ansvar for å levere innhold i samsvar med de bud som framgår av de ulike søknadene, sier Guthus.

Bakgrunnen for saken var et dialogmøte Medietilsynet hadde med de store 24/7-radioene i april i fjor hvor kontroll av lokalt innhold var tema. De kommersielle lokalradioene har alle individuelt fastsatte krav til hvor mye lokalt innhold med tilknytning til konsesjonsområdet som skal sendes. I denne sammenheng har det vært reist spørsmål om betydningen av begrepet avspilling av musikk i en lokal kontekst.

Medietilsynet kom i møtet med en rettesnor for hvordan konsesjonærene kunne tenke i sin vurdering av om noe kunne regnes med som lokalt innhold: Musikk kan regnes med som lokalt innhold når lytterne klart oppfatter det som lokalt. Er det grunn til å tro at de ikke gjør det, bør radioene supplere med verbale opplysninger som setter musikken i en lokal kontekst.

SBS Radio Norge AS, som blant annet eier Radio 1-konsesjonene, hevdet etter møtet at Medietilsynet hadde endret oppfatning med hensyn til forståelsen av dette kravet. SBS hevdet at det i følge utlysningsteksten og informasjon Medietilsynet hadde gitt tidligere måtte stilles krav om at slik avspilling av musikk i en lokal kontekst måtte følges av verbalt innhold for at det skulle kunne regnes med som lokalt innhold. SBS hevdet videre at en slik endret forståelse måtte innebære at det forelå et enkeltvedtak som kunne påklages.

Medietilsynet avviste klagen, og Kulturdepartementet har i en avgjørelse av 9. februar i år opprettholdt tilsynets vurderinger fullt ut. Kulturdepartementet viser til at det ikke kan utledes av utlysningsteksten at det stilles noe generelt krav om at avspilling av musikk må settes i en lokal kontekst gjennom et verbalt innhold. Medietilsynets rettesnor må forstås som generell informasjon og en tommelfingerregel for konsesjonærene i deres daglige arbeid. Selve tilsynet med bransjen må selvsagt skje på grunnlag av objektive kriterier. Uttalelsen fra Medietilsynet kan følgelig ikke tolkes slik at Medietilsynet skal basere sitt tilsyn på hva publikum i de forskjellige konsesjonsområdene selv måtte mene. Kulturdepartementet konkluderer følgelig med at det var riktig å avvise klagen fra SBS.

Du kan lese departementets avgjørelse her.