Klima- og forurensningsdirektoratet

Kunnskap om amin-utslipp ved CO2-fangst

Pressemelding   •   nov 04, 2010 16:46 CET

På Mongstad bygges nå verdens største teknologisenter for å teste og utvikle CO2-fangst. Erfaringene herfra, blant annet fra målinger av utslipp, blir meget nyttige. I vinter testes renseteknologi som skal fjerne aminer fra utslippet. Resultatene blir viktige for å vurderer mulig helserisiko fra CO2-fangst.

CO2-fangst: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har på oppdrag fra Miljøverndepartementet beskrevet den kunnskapen vi i dag har om utslipp av aminer til luft fra CO2-fangst. På Mongstad bygges nå verdens største teknologisenter for å teste og utvikle CO2-fangst. Foto: TCM.

Kjente kunnskapshull

Det har lenge vært kjent at vi ikke har nok kunnskap om dannelse av nitrosaminer i luft fra utslipp av aminer ved CO2-fangst.

De største kunnskapshullene består av at vi ikke vet nok om hvor mye eller hvor lite – og akkurat hvilke typer nitrosaminer eller nitraminer – som vil dannes underveis i CO2-fangst og i atmosfæren etter at aminene har sluppet ut av pipene.

Vi vet også for lite om hvor giftige de forskjellige nitrosaminene som dannes fra slike prosesser er, og i hvilken grad og hvor hurtig de brytes ned i luft og vann.

Det foreligger testresultater som bekrefter dannelse av disse stoffene. Klif er ikke kjent med hvor store endringene i dannelse av nitrosaminer er i forhold til tidligere vurderinger. Uten konkrete data på dette, er det ikke mulig for oss å vurdere i hvilken grad disse nye opplysningene endrer risikobildet for fullskala CO2-fangst.

Høring om teknologisenteret

Klif har nå på høring søknaden fra Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) om tillatelse til å teste to fangsteknologier: aminer og karbonat. Vedlagt søknaden er dokumentasjon på forventede utslipp, utarbeidet av NILU (Norsk institutt for luftforskning) på vegne av TCM.

Det er gjort beregninger av hvor mye nitrosaminer som kan dannes med ulike typer aminblandinger. Det er lagt konservative forutsetninger til grunn (verst tenkelige), for å være føre-var i forhold til helse- og miljøeffekter. Beregningene kan være overestimerte, men vi vet ikke nå hvor mye.

Når teknologisenteret kommer i drift, vil vi få verdifull innsikt, fordi her skal de reelle utslippene måles.

Det vil foreligge resultater fra forskningsprosjekter om dette både i regi av TCM og fra fullskalaprosjektet (CCM) de neste månedene. Klif vil bruke disse resultatene til å utforme miljøkravene til teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad.

Utvikler renseteknologi

Aker Clean Carbon er leverandør til aminanlegget på Mongstad. De utvikler også renseteknologi som skal hindre utslipp av aminer fra anlegg for CO2-fangst. Selskapet forventer at renseteknologien vil fjerne utslipp av alle typer aminer og andre komponenter, som ammoniakk.

Dersom de planlagte testene fra denne teknologien de neste månedene bekrefter dette, vil usikkerheten knyttet til dannelse av nitrosaminer ikke være relevant, siden anlegget ikke vil slippe ut aminer som kan brytes ned til nitrosaminer.

Omfattende forskning

Vi trenger et bedre grunnlag for å stille nødvendige krav til utslipp fra framtidig fullskala CO2-fangst. Det er derfor satt i gang omfattende forskning for å få bedre kunnskap om dannelse, utslipp, spredning, nedbrytning og helse- og miljøeffekter av aminer.

Resultatene på hvor effektiv renseteknologien til Aker Clean Carbon er, vil sammen med resultater fra pågående forskning og utvikling, gi oss et bedre grunnlag for å bidra til å avklare usikkerheter rundt utslippene fra CO2-fangst.

Dersom det viser seg at denne renseteknologien ikke fjerner tilstrekkelig med aminer fra utslippet, vil erfaringene fra teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad bli svært nyttige for å vurdere risikoen for dannelse av nitrosaminer ved et fullskala anlegg for CO2-fangst.

Spørsmål kan rettes til Klif:

  • seniorrådgivar Hildegunn T. Blindheim Jablonska, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
    telefon: 22 57 34 32, e-post: hildegunn.jablonska@klif.no
  • seksjonssjef Harald Sørby, seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri
    telefon: 22 57 34 74, e-post: harald.sorby@klif.no