Statistisk sentralbyrå SSB

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 18, 2010 11:53 CET

Negativ vekst i norsk økonomi

2009 går inn i historien som et svakt år for store deler av norsk økonomi.
For første gang på 20 år var det nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP)
målt i faste priser. Både BNP og BNP Fastlands-Norge gikk ned med 1,5
prosent fra 2008 til 2009.

[Figur: Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2007=100]

[Figur: Bruttoinvesteringer i fast kapital og konsum. Sesongjusterte
volumindekser. 2007=100]

Nedgangen i fastlandsøkonomien startet i 3. kvartal 2008 og fortsatte inn i
1. kvartal 2009. Fallet stoppet i 2. kvartal, og aktiviteten økte svakt i
de tre siste kvartalene av 2009. Fra 3. til 4. kvartal var veksten på 0,3
prosent, det samme som kvartalet før. Etterspørselsnedgang i både inn- og
utland trakk aktiviteten ned i mange næringer. Eksportrettet industri og
varehandel bidro sterkt til nedgangen i begynnelsen av året, mens
forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned i andre halvdel av 2009. Økt
aktivitet i offentlig forvaltning gjennom hele fjoråret dempet nedgangen i
norsk økonomi.

Økt vareproduksjon

Industriproduksjonen økte med 1,0 prosent i 4. kvartal. Dette var andre
kvartal på rad med vekst. Produksjon av kjemiske råvarer og metallvarer
bidro mest til økningen. Sterk nedgang fra 3. kvartal 2008 til og med 2.
kvartal 2009 førte imidlertid til at aktiviteten i industrien falt med hele
5,8 prosent fra 2008 til 2009. Nedgangen kan knyttes til etterspørselssvikt
både innenlands og utenlands. Unntaket var rekordhøye investeringer i olje-
og gassvirksomheten som bidro til å holde oppe aktiviteten i deler av
industrien. Nedgangen i industrien bidro med om lag 0,7 prosentpoeng av
reduksjonen i BNP Fastlands-Norge i 2009.

Økning i kraftproduksjon og fiske bidro til at annen vareproduksjon økte
med 0,9 prosent i 4. kvartal. Redusert aktivitet i bygge- og
anleggsvirksomhet dempet veksten. For fjoråret sett under ett ble
bruttoproduktet i annen vareproduksjon redusert med 3,8 prosent, og nærmere
halvparten av nedgangen kom som følge av lavere kraftproduksjon i 2009 enn
året før.

Nedgang i tjenesteproduksjonen

De private tjenesteytende næringene falt med 0,1 prosent i 4. kvartal og
bremset veksten i BNP Fastlands-Norge. Finansiell tjenesteyting og
forretningsmessig tjenesteyting trakk mest ned, mens transportnæringene og
varehandel bidro positivt. For 2009 sett under ett, gikk aktiviteten i
tjenestenæringene ned med 1,0 prosent, først og fremst som følge av nedgang
i forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og transportnæringene.

[Tabell: Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2008-4. kvartal 2009. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal]

Fortsatt vekst i kjøp av biler

For tredje kvartal på rad var det klar vekst i husholdningens konsum etter
fire kvartaler med fall. Også i 4. kvartal var det kjøp av biler som trakk
mest opp. Om lag 1,6 prosentpoeng av den samlede veksten i varekonsumet på
2,2 prosent i 4. kvartal skyldes økningen i husholdningenes bilkjøp.
Tjenestekonsumet økte moderat med 0,2 prosent. Fra 2008 til 2009 var
husholdningenes samlede konsum om lag uendret.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 5,2 prosent i 2009. Veksten i
statsforvaltningen var på 5,5 prosent, mens kommuneforvaltningen økte med
4,9 prosent. Fra 3. til 4. kvartal var det offentlige konsumet tilnærmet
uendret etter kraftig vekst tidligere i de tre første kvartalene.

Fall i industriinvesteringene

Bruttoinvesteringene i industrien falt med 34,2 prosent fra 2008 til 2009.
Den sterke nedgangen må imidlertid sees i sammenheng med et høyt
investeringsnivå i 2008, blant annet innenfor produksjon av kjemiske
råvarer. I 4. kvartal falt industriinvesteringene med 5,1 prosent.
Investeringene i utvinning av råolje og naturgass, som utgjør over en
firedel av de totale investeringene, økte med 7,4 prosent fra 2008 til
2009.

Husholdningenes boliginvesteringer har falt sammenhengende i to og et halvt
år, og i 4. kvartal var nedgangen på 3,9 prosent. Fallet er imidlertid
dempet gjennom de siste kvartalene. Som årsgjennomsnitt var
boliginvesteringene nesten 19 prosent lavere i 2009 enn året før.

Redusert handelsoverskudd

Norges handelsoverskudd ble redusert med nesten 30 prosent, eller om lag
140 milliarder kroner, fra 2008 til 2009. Nedgangen kan i sin helhet
forklares med fall i prisen på råolje, naturgass og andre
petroleumsprodukter, hvor det var en nedgang i eksportverdien på 157
milliarder fra 2008.

Regnet i volum var samlet eksport 4,3 prosent lavere i 2009 enn året før.
Det var sterkest nedgang i eksport av tradisjonelle varer, først og fremst
på grunn av lavere etterspørsel etter metaller og kjemiske råvarer.
Eksporten av tradisjonelle varer tok seg noe opp i 3. kvartal og var
tilnærmet uendret i 4. kvartal.

Samlet import gikk ned med 9,7 prosent i volum fra 2008 til 2009. Import av
tradisjonelle varer falt med hele 13,1 prosent. Det meste av nedgangen
forklares med redusert import av verkstedprodukter, metaller og kjøretøyer.
Import av tradisjonelle varer økte noe i 3. kvartal, men avtok med 0,7
prosent i 4. kvartal.

Lavere sysselsetting

Sysselsettingen gikk ned med 0,4 prosent fra 2008 til 2009, men økte svakt
i 4. kvartal. Utførte timeverk falt på sin side med 1,5 prosent for året
sett under ett. Avviket mellom sysselsetting og utførte timeverk skyldes
blant annet økt sykefravær, redusert overtid og økning i permitteringer.
Permitterte er i nasjonalregnskapet definert som sysselsatte, men utfører
ikke timeverk.

Industri, varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet bidro mest til
nedgangen, mens økt sysselsetting først og fremst i helse- og
sosialtjenester innenfor offentlig forvaltning dempet nedgangen.

Revisjoner av 2009

Som følge av ny informasjon, revideres tidligere kvartal fortløpende.
Ujusterte tall for BNP og BNP Fastlands-Norge er uendret i 1. kvartal. BNP
Fastlands-Norge er revidert ned med 0,1 prosentpoeng både i 2. og 3.
kvartal, mens BNP totalt er justert ned med 0,1 prosentpoeng i 2. kvartal
og 0,3 prosentpoeng i 3. kvartal.

Selv om BNP-tallene er lite revidert, kan ofte de sesongjusterte tall bli
gjenstand for større endringer. Denne gangen er BNP Fastlands-Norge justert
ned med 0,2 prosentpoeng i både 2. og 3. kvartal, mens sesongjustert BNP
totalt er revidert ned med 0,3 prosentpoeng i 1. kvartal og 0,4
prosentpoeng i 3. kvartal. For begrepsforklaringer se nasjonalregnskapets
temaside.

[Tabell: Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis
volumendring]

[Tabell: BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i
volum. Prosentvis endring fra forrige kvartal]

http://www.ssb.no/knr/