Lederne

Lederne: - Leif Sande og LO-forbundet Industri Energi må tas med en stor klype salt

Pressemelding   •   okt 12, 2012 20:22 CEST

Gjennom flere artikler i media og på egne websider har forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi (IE) brukt mye energi på grove karakteristikker av Ledernes medlemmer og organisasjonens rolle i årets sokkeloppgjør.
- Jeg tar sterk avstand fra det spillet Leif Sande nå bedriver. Å heller bruke energien på å forklare sine egne medlemmer hva hans pensjonskrav faktisk ville bety, er tydeligvis underordnet. Med sine karakteristikker som skyter i hytt og vær legger han seg på et så lavt nivå at det blir vanskelig å ta seriøst, svarer Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.

- Det Sande og IE blant annet ikke sier er at deres pensjonskrav ville medført økt skatt for alle, mens mange, trolig de fleste, aldri ville fått noe tilbake. De som kunne fått noe fra IEs pensjonsordning ville ikke på forhånd visst hvor mye det ble, forteller Brekke.

Han understreker at Lederne aldri inngikk noe formelt samarbeid med Industri Energi i årets sokkeloppgjør og at Lederne ikke på noe tidspunkt forlot sitt opprinnelige pensjonskrav med tariffestet rett til avgang fra 62 år (her finner du Ledernes opprinnelige krav).

- Sandes overreaksjon har lite med saken å gjøre, men desto mer med at han har behov for å flytte fokus vekk fra konsekvensene av sitt eget pensjonsforslag. En slik strategi er sjelden lur i det lange løp, men jeg håper og tror de fleste gjennomskuer dette og tar det han sier med en stor klype salt, sier Ledernes forbundsleder.

- Taler mot bedre vitende
Av Sandes mange uttalelser reagerer Brekke særlig på de ufine karakteristikkene av Ledernes medlemmer når han blant annet sier at han ”ikke forstår at Ledernes medlemmer gidder å kaste bort penger på organisasjonen”.

- Jeg vil holde meg for god til å komme med karakteristikker av andre forbunds medlemmer, kun konstatere at han taler mot bedre vitende når han blant annet tar æren for 2-4-ordningen. De som kjenner historien vet at den ordningen ikke hadde sett slik ut om det ikke var for nettopp Lederne. Her feilinformerte IE blant annet totalt om de økonomiske konsekvensene. Jeg kan også nevne Ledernes årelange kamp for økt skift- og konferansetillegg som er godt kjent. Sande bruker skitne triks for å sverte en annen arbeidstakerorganisasjon, og det er direkte ufint.

- Lemfeldig omgang med fakta om Rikslønnsnemnda
Brekke sier all historikk i Rikslønnsnemnda peker i favør arbeidsgiverne, og avviser kontant Sandes insinuasjon om at Lederne har skylden for resultatet.

- IEs forbundsleder utviser en lemfeldig omgang med fakta når han siterer fra nemndas avvisning av deres pensjonskrav og mener det ”beviser” Ledernes skyld. Alle, både arbeidstakernes og arbeidsgivernes representanter, var inneforstått med at vi i sluttfasen ikke stod bak deres pensjonskrav, sier Brekke, og viser til side 37 i nemndas kjennelse i saken mot IE.

Her står nemlig hele begrunnelsen for at de ikke fikk medhold i å lage en fondsordning for pensjoner:

Rikslønnsnemndas flertall – de nøytrale medlemmene og Bekkeheien – finner det klart at en endring av formål for ytelser er i strid med forutsetningene for hele ordningen.

Forslaget vil også bryte med forutsetningene for den nye pensjonsreformen. Det pågår for tiden et stort og komplisert arbeid i offentlig regi (Selvig-utvalget) om fremtidige rammebetingelser for tjenestepensjon tilpasset det nye pensjonssystemet.

Under den muntlige forhandlingen i Rikslønnsnemnda har arbeidstakerorganisasjonene blitt forespurt om vilkår etc. som de har tenkt seg i tilknytning til en eventuell disponering av OSO-fondet – uten at det synes noen avklaring vedrørende dette.

Flertallet ser det slik at Rikslønnsnemnda ikke er rette instans for å endre det klart definerte formålet med OSO-ordningen.

Slik saken er presentert for nemnda, synes det som om man står overfor et forsøk på omgåelser av den nye pensjonsreformen.

Det må være klart at partene i arbeidslivet ikke kan legge føringer eller endre forutsetingene for pensjonsforliket. En imøtekommelse av det aktuelle krav om endring av vilkårene i et fond øremerket for tap av helsesertifikat, vil i realiteten kunne sidestilles med en tariffestet pensjon og blir således bare en annen måte å finansiere pensjon på.

En innfrielse av kravene fra IE og SAFE vil kunne stimulere til avgang i strid med det som pensjonsforliket legger opp til, nemlig at det skal lønne seg å stå i arbeid lengre.

Etter dette tas kravet ikke til følge.


- Dette viser at resultatet ikke hadde blitt annerledes om Lederne hadde gjort som Sande ba om, sier Ledernes forbundsleder.

Tjener ikke saken
- Vi er skuffet, men ikke særlig overrasket over Leif Sandes voldsomme språkbruk. Den tjener ikke saken, som er pensjonen til de ansatte på sokkelen. Det er der vi må ha fokus, ikke på å kaste dritt mot hverandre. Akkurat nå er jeg svært glad for at vi aldri gikk inn i et formelt samarbeid IE, avslutter Brekke.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.