Lillestrøm Sparebank

LillestrømBanken - 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2010

Pressemelding   •   feb 15, 2011 09:33 CET

Kommentarene med tall knytter seg til morbanken,
dersom annet ikke er nevnt.

ÅRET 2010
LillestrømBanken har lagt bak seg to gode år
resultatmessig. Veksten i balansen har vært svak, men
veksten i egenkapitalen har vært sterk. Vi trenger
den egenkapitalveksten, fordi vi flytter mye av
boliglånene utenfor balansen til Terra BoligKreditt
AS. Vi fortsetter satsingen på et kompetent
bedriftsmarkedsmiljø, da det er av betydning for
bankens økonomi på lang sikt. Også den satsing
konsernet har på uavhengig fondsrådgivning vil være
viktig for konsernet på lang sikt. I februar starter
en profilering av OX Norge AS og Advisia AS, og målet
med selskapene er at de skal være lønnsomme i løpet
av 2013. LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS ga et
godt bidrag i 2010. Obligasjonsforvaltningen er
fortsatt for kostnadskrevende for selskapet, men det
bidrar godt til resultatet i banken, fordi
forvaltningen er kyndig. Vi ser for oss at også 2011
vil bli et godt år for banken og konsernet.

RESULTAT
Resultat etter skatt utgjør 51,8 MNOK for 2010, og er
4 MNOK etter resultat for 2009, som viste et
overskudd på 55,8 MNOK. To gode år for banken.

Rentenettoen utgjør 1,91 % for 2010, og er bedret med
4 punkter mot 2009. I kronebeløp er netto
renteinntekter i år 111,4 MNOK og for fjoråret 110,2
MNOK, en økning på 1,2 MNOK.

Netto andre driftsinntekter tilsvarer 0,76 % for 2010
og er 17 punkter lavere enn nivået for 2009. Dette
skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra
verdipapirer med
13,7 MNOK, sammenliknet med 2009. Økte
provisjonsinntekter med 3 MNOK bidrar i positiv
retning, og økt proaktivitet og salgsaktiviteter i
banken har bidratt positivt.

Sum driftskostnader for 2010 er 73,5 MNOK, og er
redusert med 5,7 MNOK i forhold til 2009 på 79,2
MNOK. Dette skyldes tilbakeførte
pensjonsforpliktelser på til sammen 6,7 MNOK i 2010,
på grunn av ny pensjonsreform fom. 2011.
Kostnadsprosenten er redusert fra 1,34 % for 2009 til
1,26 % for 2010. Kostnadsprosenten korrigert for
effekten av pensjon ville vært 1,37 %, og 3 punkter
høyere enn fjoråret.

Kredittap (nedskrivninger) på obligasjoner ble
kostnadsført med 1,2 MNOK i 2009. Det er kostnadsført
37 TNOK pr. 4. kvartal 2010.

Resultat før skatt hittil i år gir en
egenkapitalavkastning omregnet til årsbasis på 19,2
%.

Alle prosenttall er beregnet i forhold til
gjennomsnittlig forvaltningskapital.

TAP PÅ UTLÅN
For 2010 har tap på utlån vært lave, sammenliknet med
de to forrige årene. Totalt sett har vi kostnadsført
3,4 MNOK i år, mot 14,5 MNOK i fjor. Hvorav netto
konstaterte tap pr. 31.12.2010 utgjør 3,5 MNOK, mot
0,6 MNOK pr. 31.12.2009. Nedskrivninger på
individuelle og grupper av utlån er i sum
inntektsført med 0,1 MNOK i år, mot en kostnadsføring
på 13,8 MNOK i 2009.

Vi har en positiv utvikling fra forrige årsskifte på
brutto misligholdte engasjementer. Pr. 31.12.2010 er
brutto misligholdte engasjementer (over 90 dager)
64,4 MNOK og utgjør 1,58 % av brutto utlån i egen
balanse.
Pr. 31.12.2009 utgjorde det 72,7 MNOK (1,71 %).

Øvrige tapsutsatte engasjementer er engasjementer som
ikke er misligholdt etter definisjonen i avsnittet
over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er
foretatt nedskrivninger. Pr. 31.12.2010 er brutto
øvrige tapsutsatte engasjementer
32,4 MNOK (0,79 %). Ved forrige årsskiftet utgjorde
øvrige tapsutsatte engasjementer 49,5 MNOK (1,17 %)
og volumet er redusert med 17,1 MNOK siste året.

Nedskrivninger på individuelle utlån er redusert fra
19,2 MNOK pr. 31.12.2009 til 18 MNOK 31.12.2010.
Banken har pr. 31.12.2010 gruppenedskrivninger på
16 MNOK, mot 14,9 MNOK på samme tid i fjor.

FORVALTNINGSKAPITAL
Forvaltningskapitalen utgjør 5.703 MNOK ved utgangen
av 4. kvartal, og er redusert med 26 MNOK (-0,5 %)
siste året.

UTLÅN
Låneveksten i egne bøker i 2010 har vært svak. Pr.
31.12.2010 utgjør brutto utlån 4.074 MNOK, en nedgang
på 170 MNOK (-4 %) siden 31.12.2009. Utlån i Terra
BoligKreditt AS utgjør pr. 4. kvartal 1.768 MNOK, mot
1.315 MNOK pr. 31.12.2009. Det betyr at banken har
hatt en årsvekst på 453 MNOK (34,4 %).

LillestrømBanken avlaster egen balanse for boliglån
innenfor 60 % til Terra BoligKreditt AS, som funder
disse lånene til en bedre pris enn banken. Veksten i
disse utlånene i 2010 har vært god. Bankens brutto
utlån på egne bøker inklusive lån i TBK, utgjør 5.842
MNOK pr. 4. kvartal 2010. Tilsvarende volum pr. 4.
kvartal 2009 var 5.559 MNOK. Dette viser at banken
har hatt en vekst på 283 MNOK (5,1 %) siste år, noe
svakere enn ønsket.

INNSKUDD
Innskuddsutviklingen gjennom 2010 har vært god. Pr.
31.12.2010 utgjør innskudd fra kunder 3.320 MNOK,
hvilket gir en økning på 208 MNOK (6,7 %) fra
31.12.2009. Innskuddsprosenten er 81,5 %, mot 73,3 %
ett år tilbake i tid.

OBLIGASJONER
Økte plasseringer i obligasjonsmarkedet har bidratt
til å øke bankens rentenetto. Pr. 31.12.2010 utgjør
obligasjoner 1.043 MNOK, dette er en økning fra
31.12.2009 på 378 MNOK (56,9 %). 279 MNOK av
obligasjonsbeholdningen pr. 31.12.2010 er definert
som en likviditetsreserve for banken, og er likvide
papirer med kort tid til forfall.

LIKVIDITET
Banken har god likviditet og har likviditetsreserver
plassert i bank- og obligasjonsmarkedet, samt en
årlig rullerende oppgjørskreditt på 100 MNOK.

Bankens egen gjennomsnittlige likviditetsindikator er
120,3, hvilket tilsier lav risiko for
likviditetsproblemer for banken.

KAPITALDEKNING
Banken har en god kapitaldekning på 17,5 %
(kjernekapitaldekning på 15,4 %) pr. 31.12.2010, mot
17,1 % (14,9 %) et år tilbake. Årets resultat er
inkludert i beregningen. Styrets målsetning på 16 %
kapitaldekning er innfridd.

KONSERN
For konsernet er resultatet 60,8 MNOK etter skatt,
6,6 MNOK etter resultat for 2009 som endte på 67,4
MNOK. I konsernet er egenkapitalavkastningen før
skatt på 23,4 % i 2010. Konsernets kapitaldekning er
på 14,6 % (kjernekapitaldekning på 12,9 %) pr.
31.12.2010, mot 14,6 % (12,5 %) ved utgangen av 2009.
Dette er innenfor styrets målsetning om 12 %
kapitaldekning.

Den vesentligste forskjellen på resultatet i 2010 fra
mor (51,8 MNOK) til konsern (60,8 MNOK) skyldes
inntekter fra salg av leiligheter i Elveparken i
selskapet Skedsmo Invest AS, som LillestrømBanken
Eiendom AS eier 40 % av. De øvrige selskapene i
konsernet gir mindre bidrag.