Statens landbruksforvaltning, SLF

Lite vinterskade på eng i 2008-2009

Pressemelding   •   feb 04, 2010 15:49 CET

Fersk statistikk fra SLF viser at det var få vinterskader på eng vinteren 08/09. Det kom inn til sammen 56 søknader om erstatning og det ble utbetalt 542 387 kroner i erstatning. Nordland, Troms, Sør-Trøndelag og Buskerud var hardest rammet av vinterskader denne sesongen. I resten av landet var det svært få eller ingen søknader om erstatning.

De to siste vintrene etterfølger flere store skadeår
Vinteren 07/08 var det 51 som søkte om erstatning etter vinterskader. Gårdbrukere med åker og engareal har dermed opplevd relativt stabile vekstforhold og lite skade på gras og grønnfôr de siste vintrene. Til sammenligning var det 360 saker for vintersesongen 05/06, og i 02/03 var det hele 924 søknader. Grunnen til svingningene er årlige og lokale variasjoner i de klimatiske forholdene. Dette fremkommer i statistikken for søknader om erstatning etter vinterskade på eng, en ordning SLF forvalter.

Gå til statistikken for perioden 1993 til 2009

Isbrann mest vanlig årsak til vinterskadet eng
Vinterskade på eng oppstår når det har vært lengre perioder med dårlige vekstforhold som skyldes klimatiske forhold på engarealet. Et eksempel på det er isbrann, der regn etterfulgt av kulde vil føre til at det dannes et islag over gresset, som da kan dø på grunn av oksygenmangel. For å få erstatning må engarealet utbedres slik at den kan gi avling i skadeåret. Utbedret eng skal være pløyd, harvet, frest eller direktesådd og være tilsådd med frø av eng- og/eller grønnfôrvekster.

Ny sats for erstatning etter vinterskader fra sesongen 09/10
SLF har fastsatt ny sats for erstatning etter vinterskader på eng fra sesongen 09/10. Satsen økes fra 295 til 330 kroner pr dekar. Satsen er beregnet på grunnlag av data for såmengder, arbeidsforbruk, såfrøpriser og priser på leiekjøring.

Oppfordrer til å bruke elektronisk søknad
SLF oppfordrer til å sende elektronisk søknad. Søkere kan logge seg inn via SLFs nettside eller via Altinn på samme måte som ved søknad om produksjonstilskudd. Det er også mulig å sende papirsøknad.

Søknadsfristen for erstatning etter vinterskader på eng er 15. juli og utbedringsfristen er 15. juni. Foretaket må melde fra til kommunen om vinterskader i god tid før utbedringen påbegynnes slik at kommunen kan kontrollere arealet.

Les mer om erstatningsordningen for vinterskade på eng