Statistisk sentralbyrå SSB

Livs- og skadeforsikringsselskaper, 2008 Svake resultater for forsikring i fjor

Pressemelding   •   des 22, 2009 11:13 CET

2008 var et dårlig år for forsikringsbransjen. Både livs- og skadeforsikringsselskapene leverte svake resultater, hovedsakelig på grunn av stor reduksjon i nettoinntekter fra finansielle eiendeler.

Fra 1. januar 2008 trådte ny årsregnskapsforskrift tilpasset den nye internasjonale regnskapsstandarden (IRFS) i kraft for livs- og skadeforsikringsselskapene. Fra samme tidspunkt ble også nye virksomhetsregler for livsforsikring gjort gjeldende. Regelverksendringene har innvirkning på innhold og presentasjon av statistikken for 2008. Denne statistikken er derfor ikke direkte sammenlignbar med statistikk fra tidligere perioder.

Livsforsikringsselskapene hadde et årsresultat i 2008 som var 9,7 milliarder svakere enn i 2007, og resultatet endte på -2,3 milliarder kroner. Verdijustert resultat var ved utgangen av 2008 på -26,6 milliarder. Resultatet før tildeling til kunder og skatt ble på til sammen 656 millioner kroner. Hovedårsaken til det svake resultatet var at nettoinntekter fra finansielle eiendeler ble redusert fra 48 milliarder i 2007 til -24,2 milliarder i løpet av 2008. Premieinntektene økte med 1 prosent fra 2007, mens erstatningsutbetalingene sank med hele 8 prosent i samme periode.

Redusert forvaltningskapital i livsforsikringsselskapene

Forvaltningskapitalen til livsforsikringsselskapene ble redusert med 1,8 milliarder kroner i 2008. Den totale forvaltningskapitalen var 740 milliarder kroner. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis sank med 85,7 milliarder kroner i løpet av 2008 og utgjorde 32 prosent av den totale forvaltningskapitalen. Dette tilsvarer en nedgang på 11 prosent fra året før. Obligasjonsbeholdningen økte med hele 20 prosent, mens beholdningen av sertifikater steg med hele 108 prosent. Obligasjonenes andel av forvaltningskapitalen gikk opp med 8 prosent fra året før og utgjorde 48 prosent. Sertifikatenes andel av den totale forvaltningskapitalen økte fra 2 til 5 prosent fra 2007 til 2008.

Over 50 prosent nedgang for skadeforsikringsselskapene, men økt forvaltningskapital

Årsresultatet for skadeforsikring ble på 1,6 milliarder kroner, 51 prosent lavere enn i 2007. Resultat av ordnær virksomhet viste en nedgang på 43 prosent og endte på 2,3 milliarder i 2008. Også for skadeforsikring skyldes det svake resultatet hovedsakelig nedgang i nettoinntekter fra finansielle eiendeler. Nettoinntekter fra finansielle eiendeler sank fra 5,6 til 0,2 milliarder i 2008. Premieinntektene økte med 17 prosent, samtidig som erstatningsutbetalingene økte med 16 prosent fra året før.

Skadeforsikringsselskapene økte forvaltningskapitalen med 4 prosent fra 2007 til 2008. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjorde 20 prosent av forvaltningskapitalen, en nedgang på 5 prosent fra 2007. Obligasjoner utgjorde i 2008 28 prosent av den totale forvaltningskapitalen, en oppgang på 3 prosent. Sertifikatenes andel av forvaltingskapitalen var hos skadeforsikringsselskapene økt fra 5 prosent i 2007 til 8 prosent ved utgangen av 2008.