LO Norge

LO-leder Roar Flåthen om den nye IA-avtalen: Et godt utgangspunkt for å lykkes.

Pressemelding   •   feb 24, 2010 16:52 CET

-Den største utfordringen nå er at IA-avtalen følges opp i virksomhetene og at flere slutter seg til IA-avtalen. Dette er avgjørende for å lykkes, sier LO-leder Roar Flåthen, som er tilfreds over at en ny IA-avtale er i havn.
-Vi har fått en forsterket IA-avtale med klare forpliktelser for alle parter og med et sterkt fokus på forebygging. Nå er det opp til partene å følge opp, sier LO-leder Roar Flåthen. Han understreker at LO alltid har framholdt at et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass er det beste virkemiddelet mot sykefravær og utstøting. -Straff i form av kutt i sykelønn vil ikke vil gjøre folk friskere, men ramme de som fra før har det vanskelig ekstra hardt.
Fokus på forebygging
Flåthen er særlig tilfreds med at de tillitsvalgte i virksomhetene har fått en tydelig rolle som part i IA-avtalen i den enkelte virksomhet. Erfaring fra IA-bedrifter som har lyktes, viser at et godt partssamarbeid lokalt er viktig.
-I denne sammenhengen er det viktig at IA-opplæringen styrkes, sier Flåthen, som er tilfreds med at forebygging og oppfølging av sykefravær skal bli en del av HMS-opplæringen for øverste leder, linjeledelsen, vernetjenesten og tillitsvalgte i virksomhetene. For første gang skal partene gå sammen om å utvikle felles skoleringsopplegg i IA-arbeid i IA-virksomhetene.
Gradert sykmelding
-Det er svært viktig at kontakten med arbeidsplassen opprettholdes ved langtidssykmelding. Det minsker faren for varig utstøting fra arbeidslivet. Derfor er økt bruk av gradert sykmelding positivt. Det er fortsatt lov å være 100 prosent sykmeldt, men dette er en mulighet for de som kan jobbe noe til å være i aktivitet og delta i arbeidslivet. Derfor er vi glad for at IA-avtalen er så klar på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.
Tilretteleggingsplikten
Gradert sykmelding forutsetter i mange tilfeller økt tilrettelegging på arbeidsplassen. Tilretteleggingsplikten i dagens arbeidsmiljølov skal  følges opp sterkere, og hovedorganisasjonene skal sammen utarbeide et verktøy for hjelp i virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet.
-I debatten er det blitt stilt spørsmål om dette vil kunne innebære at arbeidstakere tvinges til å utføre andre oppgaver enn tidligere. Det går en grense for når endringer av arbeidsoppgaver kan sies å gå ut over stillingsvernet (stillingsendringsoppsigelse). Tilretteleggingsplikten finnes allerede i Arbeidsmiljøloven. Det er ofte små tiltak som skal til for at man kan fungere helt eller delvis i jobben.
Klarede definerte roller
LO er tilfreds med at rollene også til NAV og til sykmelder er klarere definert.
-NAVs arbeidslivssentre har vist seg å være et godt redskap. Nå skal de videreutvikles for den oppgaven de  ble opprettet for, det vil si å bistå virksomheter med IA-avtale. At det nå skal opprettes en nasjonal koordineringsenhet for arbeidslivssentrene er i tråd med LOs krav. Det vil styrke arbeidslivssentrene faglig og organisatorisk.
Legene skal bidra gjennom obligatorisk opplæring i IA-arbeidet og regelmessige tilbakemeldinger fra NAV om egen sykmeldingspraksis. Det skal også utarbeides faglige veiledninger i sykmeldingsarbeid til støtte for legene og andre som sykmelder. Dette må ikke forveksles med den svenske sjablongordningen for lengde på sykmeldinger.
Arbeidsgivers medfinansiering
Dagens ordning videreføres med mindre partene blir enige om noe annet.
Ekspertgruppen som vurderte tiltak for redusert sykefravær, og som la fram sin rapport 1. februar, foreslo en endring i arbeidsgivers medfinansiering. Partene er enige om å vurdere en slik endring.