LO Norge

LO STØTTER HANDLINGSROMSUTVALGET

Pressemelding   •   feb 25, 2010 13:37 CET

LO støtter i all hovedsak analysen fra arbeidsgruppa som har vurdert situasjonen i høyere utdanning, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. LO mener at redusert bruk av markedsmekanismer er et naturlig svar på de problemene arbeidsgruppa peker på.
Universiteter og høyskoler trenger økte frie midler i årene framover. I tillegg må myndighetenes omfattende rapporteringskrav reduseres og samordnes, og det må nedsettes et hurtigarbeidende utvalg for å redusere den altfor omfattende bruken av midlertidig ansatte i sektoren.
Dette er noen av de viktigste konklusjonene fra arbeidsgruppa som har vurdert situasjonen ved universiteter og høyskoler. LO støtter disse konklusjonene.
Gruppa påpeker også en rekke problemer knyttet til de sterke markedsinnslagene i høyere utdanning.
-Etter LOs syn er det åpenbart at disse problemene bare kan løses ved at de resultatbaserte innslagene i finansieringssystemet reduseres, slik også Stjernø-utvalget foreslo, sier Solbakken. Innstillingen er også på linje med LO når den vil vri de offentlige forskningsbevilgningene i årene framover slik at en mindre andel bevilges gjennom Forskningsrådet og en større andel direkte til universiteter og høyskoler.
-Norges konkurranseevne er avhengig av en godt utdannet befolkning og vi er avhengig av omfattende forskning og innovasjon som blant annet kan skape nye arbeidsplasser. Det er derfor avgjørende viktig at universiteter og høyskoler sikres en økonomi som gjør dem i stand til å fylle denne oppgaven.
Enkelte krefter har tatt til orde for at løsningen er å svekke de ansattes avtaleverk, medbestemmelsesrett og jobbsikkerhet, øke bruken av rene undervisningsstillinger og innføre skolepenger. Dette tar LO sterkt avstand fra, og er glad for at utvalget enstemmig har avvist slike ”løsninger”. Utvalget presiserer i stedet at de ansattes avtaleverk ligger fast, at sektoren er helt avhengig av kollegial medvirkning i styring og ledelse, at prinsippet om forskningsbasert undervisning må opprettholdes og at gratisprinsippet ikke må rokkes.
Statsråd Tora Aasland har i denne innstillingen fått gode innspill i sitt engasjement for å styrke norsk høyere utdanning og forskning.
LO inviterer til debattmøte om Handlingsromsutvalgets innstilling fredag 26. februar kl 12.00 – 14.00 i Folkets Hus. Debatten kan også følges på www.lo.no