Statistisk sentralbyrå SSB

Lønnsstatistikk. Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting, per 1. september 2009

Pressemelding   •   des 02, 2009 16:14 CET

Månedslønna økte med 700 kroner

Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting hadde ei gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 31 500 kroner per 1. september 2009. Dette var en økning på 2,3 prosent eller 700 kroner fra samme tidspunkt året før.

Forretningmessig tjenesteyting er sammensatt av svært ulike næringsvirksomheter, og lønna varierer fra næring til næring. Høyest gjennomsnittlig månedslønn hadde ansatte i utleie- og leasingvirksomhet med 38 400 kroner, mens i den andre enden av skalaen hadde ansatte innenfor rengjøring en månedslønn på 28 800 kroner.

4,5 prosent for reisebyråansatte

Høgskoleyrker i reisebyråene består i hovedsak av reisekonsulenter. For denne yrkesgruppa var gjennomsnittlig månedslønn 29 300 kroner i 2009, en økning på 3,2 prosent siste år. Til sammenligning var månedslønna for ansatte i kontor- og kundeserviceyrkene 29 200 kroner, 6,2 prosent mer enn året før.

Moderat lønnsvekst i vikarnæringa og vakttjenester

Etterforskning og vakttjenester, hvor vi blant annet finner vekterne, har hatt en prosentvis lønnsøkning fra september 2008 til samme måned i år på 1,4 prosent. Månedslønna for vekterne økte fra 24 900 kroner til 25 300 kroner, noe som utgjør 1,6 prosent. Virksomheter innenfor arbeidskrafttjenester hadde totalt sett en lønnsøkning på 1 prosent siste år. Denne vikarnæringa består i stor grad av ansatte i kontor- og kundeserviceyrker, som for eksempel sekretærer og økonomimedarbeidere. For denne yrkesgruppa økte månedslønna med 4,9 prosent, fra 24 000 kroner til 25 000 kroner.

Mange deltidsansatte

På grunn av vikarer, vektere og rengjøringstjenester er det relativt mange deltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting. For å sammenligne lønna for heltids- og deltidsansatte er månedslønna for deltidsansatte beregnet om til ei lønn som om de jobbet heltid.

Blant mennene hadde de heltidsansatte ei gjennomsnittlig månedslønn på 32 800 kroner i 2009, mens beregnet månedslønn for de deltidsansatte var 24 600 kroner. Tilsvarende tall for kvinner var 29 500 kroner for heltidsansatte og 24 900 kroner for deltidsansatte.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det brukt ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard.

For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter i forretningsmessig tjenesteytring med til sammen 32 587 heltidsansatte og 23 986 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret var det om lag 124 100 ansatte i næringa per september 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. september hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Strukturelle endringer i næringa, i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke lønnsendringa som måles.

Tabeller