Statistisk sentralbyrå SSB

Lønnsstatistikk. Ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, per 1. oktober 2009

Pressemelding   •   jan 21, 2010 17:05 CET

Månedslønna økte med 4 500 kroner i oljesektoren

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 58 800 kroner per oktober 2009. Dette var 8,3 prosent eller 4 500 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

Noe av veksten i månedslønna skyldes at gjennomsnittlige bonusutbetalinger per måned økte fra 1 700 kroner i 2008 til 3 000 kroner i 2009. Avtalt månedslønn økte til sammenligning med 6,1 prosent i samme periode.

Olje- og gassutvinning

Heltidsansatte boredekksarbeidere, prosessteknikere og andre maskinoperatører, som utgjør den største yrkesgruppen i oljesektoren, hadde en månedslønn på 50 100 kroner i 2009. Dette tilsvarer en vekst på 3 500 kroner eller 7,5 prosent fra året før.

Oljeansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker hadde en månedslønn på henholdsvis

65 800 kroner og 55 800 kroner. Dette tilsvarer i gjennomsnitt en vekst på henholdsvis 10,8 og 6,9 prosent sammenlignet med året før. Akademiske yrker omfatter blant andre sivilingeniører, siviløkonomer og geologer, mens høgskoleyrker blant annet omfatter forskjellige typer ingeniører og teknikere.

Bergverksdrift

Heltidsansatte i bergverksdrift hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 35 700 kroner, en økning på 2,6 prosent fra året før. Også innenfor denne bransjen utgjør operatørene en stor yrkesgruppe. Disse hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 32 300 kroner per oktober 2009. Dette var en økning på 200 kroner eller 0,6 prosent fra året før. Til sammenligning hadde håndverkere en månedslønn på 34 400 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 4,2 prosent.

Gjennomsnittlig årslønn

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning hadde en årslønn på 669 500 kroner i 2009. Den tilsvarende lønna innenfor bergverksdrift var på 424 300 kroner.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det benyttet ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er utarbeidet etter ny næringsstandard. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med til sammen 35 452 heltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret var det til sammen 42 900 ansatte innenfor olje- og gassutvinning og bergverksdrift per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn da månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens sammenligningen av årslønn måler endring mellom kalenderår.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra minst to årganger av lønnsstatistikken og bruk av kvartalsvise lønnsindekser, samt informasjon fra lønnsoppgjørene. De kvartalsvise lønnsindeksene benyttes til å fordele lønnsveksten over året. Beregnet årslønn måler gjennomsnittlig nivå på lønna for et helt kalenderår. Lønna omfatter månedslønn hvor overtidsgodtgjørelse ikke er inkludert. Tall for 2009 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2010 blir frigitt.

Tabeller http://www.ssb.no/lonnolje/