Statistisk sentralbyrå SSB

Lønnsstatistikk. Ansatte i varehandel, per 1. september 2009

Pressemelding   •   des 17, 2009 09:51 CET

700 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i varehandel hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusiv overtid, på 33 900 kroner per 1. september 2009. Dette er en økning på 2,1 prosent, eller 700 kroner, fra samme tidspunkt året før.

Varehandel omfatter engroshandel, detaljhandel og motorkjøretøytjenester. For ansatte i engroshandel var veksten i gjennomsnittlig månedslønn 3,0 prosent, i detaljhandel lå den på 1,0 prosent, og innenfor motorkjøretøytjenester var månedslønnen 0,9 prosent høyere i år enn i fjor.

0,8 prosent til butikkansatte

For heltidsansatte i detaljhandel var månedslønna 28 900 kroner, en økning på 300 kroner eller 1,0 prosent fra 2008. Butikkmedarbeidere er den klart største yrkesgruppen i detaljhandel. Disse hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 24 600 kroner, noe som er 200 kroner, eller 0,8 prosent, mer enn i 2008.

2,4 prosent til kontoransatte

For heltidsansatte i engroshandel utgjorde månedslønna 38 300 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 3,0 prosent. I engroshandel er kontor og kundeserviceyrker en stor yrkesgruppe. Disse hadde en månedslønn på 29 700 kroner, en økning på 700 kroner eller 2,4 prosent. Kontor- og kundeserviceyrker domineres av lagermedarbeidere, som hadde en månedslønn på 28 100 kroner. Dette er 2,6 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Deltid og kvinner

Varehandel har mange kvinnelige deltidsansatte, og da spesielt i detaljhandel. To tredjedeler av alle kvinner i varehandel er deltidsansatt. For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til deltidsansatte om til heltidsekvivalenter, altså hvilken lønn de ville hatt dersom de jobbet heltid. Månedslønna for alle deltidsansatte etter denne omregningen var 23 800 kroner, en økning på 400 kroner, eller 1,7 prosent, fra året før. Tilsvarende tall for kvinnelige deltidsansatte var 24 200 kroner, en økning på 600 kroner eller 2,5 prosent.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det benyttet ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard. For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i varehandel med til sammen 99 607 heltidsansatte og 80 316 deltidsansatte. I følge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde varehandel til sammen 352 200 ansatte per september 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn da månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. september hvert år, mens sammenligningen av årslønn måler endring mellom kalenderår.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra minst to årganger av lønnsstatistikken og bruk av kvartalsvise lønnsindekser, samt informasjon fra lønnsoppgjørene. De kvartalsvise lønnsindeksene benyttes til å fordele lønnsveksten over året. Beregnet årslønn måler gjennomsnittlig nivå på lønna for et helt kalenderår. Lønna omfatter månedslønn hvor overtidsgodtgjørelse ikke er inkludert. Tall for 2009 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2010 blir frigitt.

Tabeller