Miljøverndepartementet

Lokalt verneområdestyre for Nordkvaløy-Rebbenesøy

Pressemelding   •   feb 18, 2011 10:18 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag verneområdestyret som skal forvalte Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde i Troms fylke.

Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunen, fylkeskommunen og Sametinget får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er svært gledelig at Karlsøy kommune sammen med Troms fylkeskommune og Sametinget vil påta seg ansvaret med å ivareta de unike naturverdiene i Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde. Verneområdestyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av verneområdestyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Verneområdestyret for Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde vil bestå av: Bent Gabrielsen og Hanny Ditlefsen fra Karlsøy kommune, Gunn Hansen fra Troms fylkeskommune og Gunn Jensberg oppnevnt av Sametinget.

Verneområdestyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene slik at naturverdiene i landskapsvernområdet sikres for kommende generasjoner.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.