Klima- og forurensningsdirektoratet

Må sjekke at stoffer registreres i REACH

Pressemelding   •   nov 16, 2010 11:37 CET

15.11.10 Nedstrømsbrukere, framstillere og importører av kjemikalier må kontrollere at stoffene i kjemikaliene blir registrert i overensstemmelse med kjemikalieregelverket REACH. Stoffer med registreringsfrist 30. november 2010 – og som ikke blir registrert innen denne fristen – kan ikke lovlig framstilles, importeres eller brukes i EØS-området etter 1. desember.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har en liste på sine nettsider over stoffer som alt er eller vil bli registrert i 2010. Oversikten er basert på tilbakemeldinger fra virksomheter og registreringer som allerede er sendt inn.

Listen inneholder oppplysninger om stoffene er registrert med full registrering, som isolert mellomprodukt og/eller som transportert mellomprodukt.

Bør konsultere ECHAs liste

Du bør konsulterer listen hvis du er en nedstrømsbruker, framstiller eller importør av et stoff:

  • mer enn 1000 tonn per år
  • mer enn 1 tonn per år, som er merket kreftfremkallende, mutagent eller reproduksjonsskadelig (CMR kategori 1 og 2 /1A og 1B)
  • mer en 100 kilo per år, som er merket som R50/53 (svært giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet)
  • som ikke er unntatt i henhold til vedlegg IV eller V til REACH, og som ikke oppfyller kriteriene i artikkel 2 i REACH

Kontakt leverandøren

Hvis stoffet ikke står på listen, oppfordres nedstrømsbrukere til snarest å kontakte sin leverandør. Spør om de skal registrere stoffene i REACH og informere ECHA ved å fylle ut dette nettskjemaet.

Framstillere, importører og enerepresentanter oppfordres til snarest å informere ECHA om sin intensjon til å registrere innen 30. novembe