Finansco

Månedsbrev Finansco Dynamisk Aktivaallokering - Juli 2012

Pressemelding   •   jul 31, 2012 08:51 CEST

En vellykket emisjon i Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) ble avsluttet 5. juli og fondets første offisielle NAV var 10,00 euro (tilsvarende 74,76 norske kroner). Begivenheten ble også dekket av Hegnar Online: http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/article699077.ece

Den første utfordringen med et nytt fond er å investere midlene fortløpende i oppstartsperioden, uten at fondet periodevis blir liggende med for stor kontantbeholdning. Dette stiller krav til operasjonelle rutiner som ikke kan testes fullt ut før oppstart. Det er betryggende å erfare at de første handlene gikk i henhold til instruks, og da fondet var fullinvestert var verdiutviklingen av FDA i forkant av markedsutviklingen. Det vil si at investorer som har investert fra første dag ikke har blitt belastet ekstraordinære kostnader, men fått med seg en liten ekstra avkastning.

I perioden fra oppstart og ut juli er avkastningen i FDA på 1,26 %. Til sammenlikning har referanseindeksen økt med 0,30 %. Grafen under viser fondets utvikling gjennom perioden sammenliknet med referanseindeksen. Referanseindeksen består av 60 % globale aksjer og 40 % renter. Det kan ikke investeres i referanseindeksen, men det er en naturlig sammenlikning for utviklingen i FDA.

Tabellen under viser utviklingen i fondene FDA har investert i. Holberg Global topper listen med en avkastning på 3,18 % i perioden. I 2012 har Holberg Global levert avkastning helt i toppsjiktet blandt alle verdens globale aksjeforvaltere. Seleksjon av aksjer i Holberg Global er basert på å identifisere selskaper som gir “vekst til rimelig pris”. Vi forventer at dette vil representere soliditet i aksjeandelen av FDAs portefølje. I bunnen av tabellen ligger iShares S&P Midcap 400 med en avkastning på -1,85 %. Dette er et børshandlet fond (ETF) som replikerer S&P Midcap 400 indeksen (lillebror til den velkjente S&P 500 indeksen). Børshandlede indeksfond har ingen ressurskrevende investeringsprosess (de kjøper de aksjene som inngår i indeksen fondet replikerer) og kostnadene i fondet er deretter. I likhet med de andre fondene i bunnen av listen har avkastningen blitt svekket av fallende verdi på amerikanske dollar i perioden.

Makro

Perioden har nok en gang vært preget av usikkerheten rundt utviklingen i eurosonen. Uttalelser fra politisk hold om at det er vilje til å gjøre det som er nødvendig for å redde eurosamarbeidet har skapt en viss optimisme i markedene. Snakk må imidlertid snart etterfølges av handling da markedets tillit til stadig nye handlingsplaner er tynnslitt. Konkrete tiltak som er rettet mot å stabilisere søreuropeiske banker er blant de hendelser som kan utløse ny oppgang i aksjemarkedene. Imidlertid er vårt hovedscenario at det vil komme for lite, for sent, fra politisk hold og holder porteføljen rustet mot eventuelle nye sjokk fra eurosonen. Et vendepunkt som kan signalisere at det er på tide å vekte opp europeiske aksjer er en organisert uttreden av eurosonen for Hellas. Dette vil være et signal om at de strukturelle problemene lar seg løse uten å utløse en dominoeffekt av konkurser som lammer bank- og finansmarkedene.

Vi forventer fremdeles svakere veksttakt i Kina, og porteføljen er innrettet med tanke på redusert kinesisk drahjelp i verdensøkonomien. Kina og fremvoksende økonomier vil imidlertid fortsette å vokse raskere enn vestlige økonomier. Dette gir et relativt attraktivt klima for investering i aksjer og obligasjoner i fremvoksende økonomier.

Veksten i USA er i underkant til å kunne karakteriseres som robust. Sprikende indikatorer og usikkerhet rundt hvor mye av veksten som er et kortsiktig resultat av myndighetenes stimuleringer, skaper rom for positive overraskelser og skuffelser utover høsten. Et vendepunkt som kan markere fornyet optimisme og økonomisk oppgang er en vedvarende oppgang i boligprisene. Ledende økonomiske indikatorer viser redusert sannsynlighet for økonomisk resesjon og er et positivt signal om fortsatt vekst utover høsten

Allokering

Markedene har vist en standhaftig evne til å trosse ekspertenes og investorenes frykt for nye kriser. Vi lar oss imidlertid ikke helt overbevise om at det er tiden for å øke risikoeksponeringen nå og velger å beholde en portefølje med en del defensive aksjeplasseringer. I rentedelen av porteføljen har vi en del offensive obligasjonsplasseringer innen høyrentesegmentet. Vi er selektive optimister og tror fokus på kvalitet og soliditet vil være gunstig for andre halvår.