Nordic School of Public Health NHV

Mangel på tid hindrer skolehelsesøstere i å arbeide forebyggende med fedme

Pressemelding   •   nov 25, 2010 10:49 CET

Fler og fler av nordens barn og unge er overvektige, men mangel på tid hindrer skolehelsetjenesten i å arbeide forebyggende. Det viser Kristine Grams masterarbeid ved NHV.

Overvekt blant barn og unge er et voksende folkehelseproblem i Norden. Andelen overvektige barn utgjør nå mellom 15-20 prosent av barnepopulasjonen.
Hensikten med dette studiet har vært å undersøke hvordan helsesøster i skolehelsetjenesten i Oslo opplever sin rolle, sine muligheter og begrensninger for å forebygge overvekt gjennom å fremme fysisk aktivitet og et sunt kosthold for barn og unge.
Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er to viktige innsatsområder for å snu denne trenden. Men hindringene for skolehelsetjenesten har vist seg å være mange.
– Mangel på tid og tilgjengelighet har vist seg å være den viktigste barrieren for å samarbeide med skolene om helsefremmende aktiviteter på individ og systemnivå, sier Kristine Gram. Skolehelsetjenesten bør være lokalisert så det er lett for elevene og lærerne å ta kontakt, og ikke eksempelvis i kjellerlokaler eller på andre siden av skolegården. Det er videre viktig at helsesøster er tilgjengelig for elever og lærere i skoletiden, jo flere dager i uken jo bedre.
Ni helsesøstre i ulike bydeler i Oslo kommune har blitt intervjuet i Grams studie. Det viser seg at dette arbeidet prioriteres ulikt i de ulike bydelene. En årsplan med felles mål og innsatsområder for helsesøstergruppa i bydelene var viktig for å sette disse tiltakene på dagsorden for den enkelte helsesøster. Mangel på tid var den viktigste årsaken til at dette arbeidet ble prioritert bort av den enkelte, til fordel for andre og mer ”pålagte” oppgaver.  

Samarbeid med ledelsen
Tverrfaglighet, spesielt med fysioterapeut fremsto som viktig fordi det å kunne dele på oppgaver ut fra kompetanse styrket kvaliteten i arbeidet, og fordi man hadde mulighet til å fordele oppgaver og derfor fikk tid til mer.
En annen viktig faktor var et godt samarbeid med ledelsen på skolene, konstanterer Kristine Gram.
Kort vei mellom lærere og helsesøster og at helsesøster involverte seg i skolens årsplanlegging var faktorer fremmet et samarbeid, sier Kristine Gram.
Vekt ble opplevd som et sensitivt tema, og flere av informantene hadde vanskelig med å finne en innfallsvinkel for de overvektige elevene. Nye nasjonale retningslinjer for vekt og høyde kan eliminere dette problemet i tillegg til å sikre viktige epidemiologiske data.
Den kvalitative studien bygger på teori om helsefremmende arbeid, empowerment, salutogenese og samarbeid.
Titel: Skolehelsetjenestens arbeid med kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge overvekt hos barn og unge.
Handledare: Ina Borup, docent NHV

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.