KLP

Meget god avkastning til pensjonskundene

Pressemelding   •   okt 28, 2010 09:00 CEST

Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP i tredje kvartal. Konsernets driftsresultat styrket seg med 5,0 milliarder kroner i kvartalet, og utgjorde 6,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Forvaltningen av livselskapets midler viser fortsatt gode resultater. Verdijustert og bokført avkastning hittil i år er henholdsvis 5,1 prosent og 3,9 prosent. I tredje kvartal oppnådde KLP en verdijustert avkastning på 2,9 prosent og bokført avkastning på 1,7 prosent. Omløpsobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen hittil i år.

- KLP leverer et meget godt resultat for tredje kvartal. I tillegg har vi store urealiserte merverdier som også fremover vil komme kundene til gode. De justeringer av vår forvaltningsstrategi som vi gjorde i 2008 gir nå god uttelling, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

- Fortsetter den gode utviklingen ut året vil det gi rom for både stort overskudd til våre kunder, og styrke vår soliditet ytterligere, sier han.

KLP-konsernets forvaltningskapital har nå kommet opp i 267,3 milliarder kroner. Dette er en vekst på 13 milliarder kroner det siste året. Dette kommer i all hovedsak som følge av vekst i KLPs forsikringsfond.

Stabil markedssituasjon

KLP opprettholder en solid markedsposisjon innen offentlig tjenestepensjon.

- Bare én av KLPs 331 kommunekunder har lagt sin pensjonsordning ut på anbud i år, mens ni av konkurrentenes kunder har lagt ut sine ordninger på anbud. Dette er en anerkjennelse av vårt arbeid og viser at KLP er en konkurransedyktig leverandør av offentlig tjenestepensjon, sier Sverre Thornes.

Eiendomsoppskriving

KLPs eiendomsinvesteringer utgjorde 11,7 prosent av kundenes pensjonsfond ved utgangen av tredje kvartal. KLPs eiendomsinvesteringer har utviklet seg positivt i 2010 og til en viss grad gjenvunnet verdinedgangen i 2008 og 2009. Dette har gitt grunnlag for en oppskriving av eiendomsverdiene med 697 millioner kroner i tredje kvartal og 1343 millioner kroner hittil i år.

KLP har i tredje kvartal overtatt Schweigaards gate 17 i Oslo, hvor Skatt Øst leier hele bygget.

God rating

KLP Kommunekreditt, som er bankkonsernets spesialforetak som utsteder obligasjoner med sikkerhet i offentlige lån, har i tredje kvartal utstedt obligasjoner for 6,5 milliarder kroner. KLP Kommunekreditts låneprogram har fått beste rating AAA fra Fitch Ratings og Aaa fra Moody’s investor services.

Vekst i kapital- og fondsforvaltning

Forvaltning på vegne av kunder utenfor KLP-konsernet fortsetter å vokse. 12,8 milliarder kroner forvaltes på vegne av eksterne investorer og personkunder ved utgangen av tredje kvartal. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 963 millioner kroner per tredje kvartal 2010.

God soliditet tross flere storskader

KLP Skadeforsikring har beholdt en betydelig posisjon som leverandør av skadeforsikring til kommuner og fylkeskommuner. KLP Skadeforsikring hadde et resultat på 48 millioner kroner i tredje kvartal og 60 millioner kroner hittil i år. Forsikringsvirksomheten har gjennom 2010 vært preget av flere store eiendomsskader. KLP Skadeforsikring har opprettholdt en god soliditet som setter selskapet i stand til å håndtere slike skader på en god måte.

Satsing på personmarkedet

De siste årene har KLP satset sterkere og mer målbevisst på å utvikle gunstige tjenester og tilbud for våre eieres ansatte. KLP Banken åpnet 1. februar 2010 og er en brukervennlig nettbank med meget gode betingelser. Banken har blitt godt mottatt i markedet og har 6500 personkunder. KLP Skadeforsikring opplever godt salg av skadeforsikringsprodukter til personmarkedet og har 8000 personkunder.

Nøkkeltall etter 3. kvartal 2010
Bokført kapitalavkastning 3,9 prosent (5,5 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning 5,1 prosent (5,8 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 6,0 prosent (5,8 prosent)
Premieinntekter 17,5 milliarder kroner (16,3 milliarder kroner)
Forvaltningskapital
KLP selskap 238,6 milliarder kroner (215,8 milliarder kroner) 
KLP Konsern 267,3 milliarder kroner (254,4 milliarder kroner)
Kapitaldekning 12,3 prosent (12,3 prosent)
Solvensmargin 216 prosent (182 prosent)
Tallene i parentes er per 30.09.09

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Finansdirektør Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 263,9 milliarder kroner.