Helse- og omsorgsdepartementet

Mer til omsorg

Pressemelding   •   okt 06, 2010 10:27 CEST

Regjeringen foreslår å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser. – Målet er full sykehjemsdekning i Norge ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få det innen 2015, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen følger opp med bevilgninger for å nå dette målet, og har gitt samlet tilsagnsramme for de nye plassene på i alt 1,1 milliarder kroner.
- Disse tiltakene vil bidra til en bedre pleie- og omsorgstjeneste, slik at flere får den hjelpen de trenger. Vi skal sørge for at de eldre i Norge opplever en verdig alderdom, sier Strøm-Erichsen.
For regjeringen er det et mål at det skal være godt å bli gammel i Norge. Folk skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger og livet skal fortsatt ha innhold og opplevelser. De aller fleste eldre opplever å få god eldreomsorg der de bor. Hver dag er det tusenvis av helse- og omsorgsarbeidere som gjør en fantastisk innsats for at eldre mennesker skal ha gode dager og få god omsorg.
- Likevel er det eldre som ikke får den hjelpen de har behov for. For dem er det en mager trøst at eldreomsorgen blir bedre, og at andre har fått hjemmetjenester eller omsorgsplass. Derfor vil regjeringen nå gjøre enda mer for å styrke eldreomsorgen, sier Strøm-Erichsen.
Denne høsten setter regjeringen i gang et omsorgsløft for å nå viktige mål for god og verdig eldreomsorg.
- Vi har allerede økt de kommunale omsorgstjenestene med 14.800 årsverk, som er mer enn de 10.000 ny årsverkene som vi lovte for fem år siden. Innen 2015 skal vi nå målet om ytterligere 12.000 årsverk. Økningen i årsverk utgjør en sentral del av Kompetanseløftet 2015. Samlet foreslås det bevilget 266, 8 millioner kroner neste år til Kompetanseløftet 2015.

Andre viktige elementer er:
• For å sikre at alle kommuner som har behov for å bygge flere heldøgns omsorgsplasser får mulighet til det, vil regjeringen endre investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser slik at fylkesmennenes prioriteringer av hvilke kommuner som skal få tilskudd avvikles.
• Regjeringen vil fremme forslag om en egen verdighetsgaranti, dels nedfelt i lovverket, dels gjennom en egen forskrift om en verdig eldreomsorg. Ved å fremheve begrepet verdighet blir det gjort tydelig at dette er et grunnleggende element i en forsvarlig helse- og omsorgstjeneste. Forskrift om en verdig eldreomsorg vil sikre at eldre ikke kommer uheldig ut i forhold til prioriteringen i pleie- og omsorgstjenestene.
• Regjeringen vil styrke innsatsen for demente gjennom Demensplan 2015 og sørge for en utbygging av dagaktivitetstilbudet til demente. Et slikt tilbud vil både gi den enkelte en mer meningsfull hverdag, gi pårørende nødvendig avlastning og utsette behovet for institusjonsinnleggelse. Midler til videre utbygging av slike tilbud i kommunene vurderes i budsjettproposisjonene for det enkelte år. Regjeringen har som mål å innføre en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til demente når tilbudet er bygget videre ut.
• Regjeringen har som målsetting å etablere 12 000 nye årsverk i omsorgstjenesten i perioden 2008-2015 og øke andelen med helse- og sosialfaglig utdanning i sektoren. Regjeringen vil følge opp fremtidens behov i den varslede stortingsmeldingen om kunnskapsbasert utdanning for velferdstjenestene.