Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet utnevner medlemmer til nasjonalparkstyrer og landskapsvernområder

Pressemelding   •   nov 30, 2010 10:34 CET

Miljøverndepartementet oppnevner i dag medlemmer til nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark, landskapsvernområdene Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen-Busjødalen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen og Øyungen og Grøntjønnan naturreservat i Hedmark og Sør-Trøndelag fylker.

Dette er et ledd innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunene og fylkeskommunene får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

- Det er svært gledelig at Holtålen, Midtre Gauldal, Os, Rennebu, Røros, Tolga og Tynset kommuner sammen med Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner vil påta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Forollhogna nasjonalpark, i landskapsvernområdene Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen-Busjødalen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen og Øyungen og i Grøntjønnan naturreservat. Nasjonalparkstyret får et stort ansvar på vegne av hele nasjonen for å forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark, landskapsvernområdene Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen-Busjødalen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen og Øyungen og Grøntjønnan naturreservat vil bestå av;

Ivar P. Volden fra Holtålen kommune, Kristin Gunhildsøien fra Midtre Gauldal kommune, Arne Grue fra Os kommune, Bjørn Rogstad fra Rennebu kommune, Hans Vintervold fra Røros kommune, Erling Aas-Eng fra Tolga kommune, Bersvend Salbu fra Tynset kommune, Astrid Skaug fra Hedmark fylkeskommune og Randi S. Denstad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken, de åtte landskapsvernområdene og det ene naturreservatet sikres for kommende generasjoner.

Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende.