Intex Resources ASA

MINERALRESSURS OPPDATERING FOR MINDORO NICKEL -RESSURSØKNING PÅ 50% TIL OVER 300 MILLIONER TONN

Pressemelding   •   feb 16, 2010 08:57 CET

· Målte og indikerte ressurser på 224,4 mill tonn laterittmalm klassifisert i henhold til JORC kode

· Totale ressurser på 315 millioner tonn inneholder over 2,6 millioner tonn nikkel ved en grenseverdi på 0,5%

Intex Resources offentliggjør med dette en resultatene av ny oppdatering av mineral ressursene
for Mindoro Nickel-prosjektet på Filippinene. Denne oppdateringen av mineral ressursene dekker ca. 3/4 av lisensområdet. De målte og indikerte ressursene, som er klassifisert etter JORC-kode, utgjør nå 224 millioner tonn. Det er en økning på 40% i forhold til forrige ressurs estimat, offentliggjort i november 2009. Den totale lateritt ressursen er nå estimert til 315 millioner tonn malm med 2,6 millioner tonn nikkel (5,7 milliarder pund) som er en økning på mer enn 50% (tabell 1). De målte og indikerte ressursene som er rapportert her inkluderer de mineral ressurser
som er brukt i estimeringen av malmreserven (se pressemelding fra februar 2010).

Målte og indikerte ressurser fra de tre lateritt områdene, som er studert i størst detalj til nå,
Lower Kisluyan, Upper Kisluyan og Buraboy, utgjør nå 224 millioner tonn med 0.86% Ni. Ressursene for de tre øvrige områdene, Shabo, Kapawan og Alag-Ag er estimert å utgjøre 51 millioner tonn med 0,78% Ni og er kategorisert som antydet ressurs. Store deler av de sistnevnte områdene har enda ikke blitt boret, men antas å representere et stort oppsidepotensiale med
større mengder mineralisert lateritt. De målte og indikerte ressurser inneholder 1,9 millioner tonn
nikkel (eller 4,2 milliarder pund) mens den antydede ressurs i dag inneholder cirka 0,7 millioner tonn nikkel.

Målte og indikerte ressurser, beregnet med en grenseverdi på 0,5% Ni, er vist i tabell 2 og 4. Den anvendte grenseverdien er høyere enn den positive økonomiske grenseverdien ved en nikkelpris på 7,6 USD/pund og derfor brukt for hoveddestimatet, mens et estimat for ressursene ved en grenseverdi på 0,7% Ni , som er den nåværende operasjonelle grenseverdi, er presentert i tabellene 3 og 5. Fordelingen av ressurser på malmtype og forekomst er vist i tabellene 2 og 3 for de respektive grenseverdier.

Mineral ressurs estimatet er basert på 2 349 borehull og omfatter over 25 000 analyser. Ressursberegningen er basert på ordinær kriging utført i utglattet 3-D rom ved hjelp av digital blokkmodellering. Ressursmodellene er basert på nøyaktig oppmåling av borehulls lokaliteter brukt i en detaljert digital terrengmodell, hvor de mineraliserte horisontene (limonitt og saprolitt) er koblet til topografien via borehullsdata og inkorporert i fremstilling av den tredimensjonale blokkmodellen. Supplerende informasjon om mineraliseringenes beskaffenhet i en rekke kontrollpunkter er innhentet for optimering av den digitale modellen over områder med irregulært
terreng.

Boringene i Lower Kisluyan og Buraboy er ferdigstilt i et nett med 100 meter avstand, mens den nominelle avstand for boringene i Upper Kisluyan er på 140 meter (200 meter gitter med senterpunkter). På basis av sammenligning med tidligere geostatistiske analyser fra Lower Kisluyan og Buraboy områdene har ressursen i Upper Kisluyan kunnet klassifiseres som indikert, mens boringene i Shabo, som ble gjennomført med 200 meter avstand, er klassifisert som antydet,
selv om det er en uvanlig høy grad av lateral kontinuitet i malmhorisontene.

Innsamlede data fra noen av forekomstene har vist lave verdier for gehalter og tykkelse i en del
ytterkant områder og disse områdene har derfor blitt trukket ut av hovedressurs tabellen og kategorisert som lav-gehalt forekomster ("lav-gehalt" ressurs i tabellene). Lav-gehalt områdene har nikkelverdier, som ligger over den positiv grenseverdi for økonomisk utnyttelse, men på grunn av områdenes beskjedne nikkelverdier og lave tykkelser har Intex valgt å rapportere disse separat og ekskludere fra ytterligere boringer inntil samtlige områder har blitt fullt evaluert.

For de to delområder, Alag-ag og Kapawa, må man avvente den endelige godkjennelsen av MPSA lisensen før boreprogrammet kan gjøres ferdig. Disse to områdene kan, basert på kunnskap om utbredelse av lateritten samt få spredte borehull, potensielt inneholde opp til 50 millioner tonn lateritt hver.

"Denne siste ressursoppdateringen er oppmuntrende, idet den viser at potensialet vokser i takt med ytterligere etterforskning i områdene. Med en ressurs med 2,5 million tonn nikkel er Mindoro Nickel blant en av de største nikkel-lateritt forekomster under utvikling. Vi tror prosjektet nå har fått en størrelse, hvor videre utvikling nesten er uunngåelig når man tar i betraktning prosjektets strategiske beliggenhet i en del av verden som i dag har det høyeste forbruk av nikkel" uttaler administrerende direktør Erlend Grimstad.

Bemerkninger:

*Nikkel forekomstene på Mindoro er såkalt lateritt-forekomster, som består av sterkt oksydert materiale som stammer fra nedbrytning og forvitring av ultramafiske bergarter. Limonitt malmen er en leiraktig, jernrik, rødfarget jordtype, som ligger umiddelbart over, og med en jevn overgang til saprolitt laget, som består av mer steinaktige gull-grålige materialer. Saprolitt laget består av sterkt omdannet grunnfjell. Forholdet mellom de to malmtypene, limonitt og saprolitt, er gjennomgående 1:1 i Mindoro. Generelt har saprolitt malmen høyere nikkelinnhold, men lavere kobolt- og kromitt-innhold enn limonitt. Limonitt er best egnet for HPAL prosessering, mens saprolitt er best egnet for atmosfærisk-trykk prosessering.

**En nikkelpris på 7,6 USD/lb ble lagt til grunn for beregningen av positiv økonomiske grenseverdi. Ved å bruke formelen: (malmkostnad/(Ni pris*gjenvinningsgrad) finner man at limonitt har positiv økonomisk grenseverdi ved 0,45 % Ni, mens saprolitt har en positiv grenseverdi ved 0,4 % Ni. Gruve- og prosesseringskostnadene, som ble beregnet av Snowden i forbindelse med utarbeidelsen av den teknisk-økonomiske lønnsomhetsstudien (DFS), ble brukt for beregningen av den positive økonomiske grenseverdi. lMetallgjenvinningsgrader på 84 % og 96 % for henholdsvis limonitt og saprolitt malm er videre anvendt.

Kvalifisert/kompetent person

Ressursberegningen ble utført i henhold til JORC code krav av den uavhengige konsulenten Dr. M-A Audet, som er Kompetent Person for ressursestimering i lateritt etter australske JORC Codes krav. Dr. Audet har tilstrekkelig erfaring innen denne mineraliseringskategori og forekomsttype til å fremstå som en Kvalifisert Person (KP) etter den kanadiske NI 43-101 og australasiatiske JORC kode -regler i forbindelse med ressursberegning av nikkel lateritt forekomster. En uavhengig kontroll av ressursestimatet ble utført av Snowden.

Alle ressursdata samt database validering, herunder kontroll av bore- og analyse data samt
kvalitetskontroll og input parametre til modellen, har blitt verifisert av S.M. Jensen, Ph.D., Vise
President for Exploration i Intex Resources ASA og kontrollert av J.S. Petersen, CGeol samt COO for Intex Resources ASA.

Erlend Grimstad
Admin. Dir.
Intex Resources ASA


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea Båsen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: ab@intexresources.com

Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream