Biogen Norway AS

MS-pasienter arbeider mer etter medisinsk behandling

Pressemelding   •   okt 18, 2010 18:17 CEST

Første studie i verden:

MS-PASIENTER ARBEIDER MER ETTER MEDISINSK BEHANDLING

Personer med den kroniske sykdommen multippel sklerose (MS) kan etter ett års behandling med et nyere biologisk legemiddel arbeide mer enn før behandlingen.

MS-pasienter som var i jobb da behandlingen startet, hadde etter ett år forbedret sin arbeidstid med gjennomsnittlig 24 arbeidsdager per år. Personene som hadde hatt MS i høyst fire år, økte sin arbeidsevne med gjennomsnittlig 48 dager per år.

Dette viser en helseøkonomisk studie fra Institutet for Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) og universitetet i Umeå, Sverige.  Det er den første studien i verden som måler om et MS-legemiddel kan øke arbeidsevnen.

Formålet med studien var å beregne om arbeidsevnen kan øke hos personer med MS ved behandling med en ny type biologisk legemiddel. Arbeidsevnen ble målt hos personer med MS før og etter ett års behandling med natalizumab (Tysabri®).

Viser konkret effekt

”Denne studien er viktig fordi den viser en konkret effekt på et område som er svært viktig både for pasientene selv (deltagelse i arbeidsliv) og samfunnsøkonomisk”, kommenterer overlege Elisabeth Gulowsen Celius, Ullevål Universitetssykehus, Oslo. ”I tillegg bekrefter studien at effekten av behandlingen er bedre jo tidligere man starter behandling.”

”Natalizumab er et relativt nytt medikament og det mest effektive vi pr i dag har tilgjengelig. Når man velger å starte behandling med natalizumab er det etter en avveiing av effekt mot potensielle bivirkninger, samtidig som vi vet at effekten er bedre jo tidligere man starter behandling.”   

I Norge har omkring 7 500 personer MS, og hvert år får om lag 250 personer diagnosen. Norge er et av de land i verden som har flest MS-rammede sett i forhold til folketallet.

Av de 202 personene med MS som deltok i studien, inngikk 160 personer i arbeidskraften (hadde en jobb, var arbeidsledig eller i fødselspermisjon). I studien ble deres arbeidstid målt før og etter ett års behandling.

Rammer særlig unge kvinner

”Resultatene er svært interessante, ettersom MS er en så spesiell sykdom. Den rammer fremfor alt unge mennesker i yrkesaktiv alder, spesielt unge kvinner som burde ha et langt yrkesliv foran seg. Å komme i gang raskt med en effektiv behandling kan ha stor samfunnsøkonomisk betydning, ettersom det øker muligheten til å beholde og til og med styrke arbeidsevnen”, sier dosent Anders Svenningsson, nevrolog ved Norrlands Universitetssjukhus og en av medforfatterne av studien.

20 ganger større arbeidsevne

”Resultatene indikerer at effekten på arbeidsevnen kan være opp til 20 ganger større enn tidligere antatt,” kommenterer førsteamanuensis Bjørn Svendsen, NHH, Bergen.

”Dette er meget interessant i den grad det kan dokumenters at den målte endringen i arbeidsevnen er en genuin følge av behandlingen, og av en slik karakter at den vil kunne forventes også for andre pasienter i fremtiden. Både den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og effekten på pasientenes livskvalitet vil fremstå mer positivt.”

”En kontrollert studie ville kunne gitt bedre informasjon om dette enn den pre-/poststudien som er gjennomført, men ville vært svært krevende.  I mangel av en slik studie ville det kunne vært verdifullt om studiens resultater i noen grad kunne vært godtgjort gjennom resonnementer og rimelighetsbetraktninger. Det ville i så fall kunne økt resultatenes verdi som beslutningsgrunnlag, og sannsynligvis gi i alle fall norske MS-pasienter bedret tilgang til behandlingen.”

Produksjonsgevinst

I studien ble deltakernes økning av arbeidsmengden relatert til produksjonsverdien, hvilket tilsvarte Statistiska centralbyråns (SCB) gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader for ulike kjønn og alderskategorier. Dermed kunne en økonomisk verdi av den økte arbeidsevnen, eller produksjonsgevinsten, regnes ut. Produksjonsgevinsten for personene som inngikk i arbeidskraften, var i gjennomsnitt 4200 euro per år, tilsvarende ca NOK 35.000.  Personene som hadde hatt MS i høyst fire år, hadde en gjennomsnittlig økning av arbeidsevnen med ca. 8850 euro, tilsvarende ca NOK 75.000. Den årlige merkostnaden for ett års behandling med legemidlet Tysabri sammenlignet med alternative legemidler, er ca. 5300–9550 euro (NOK 44.520-80.220).

Kontaktpersoner:

Anders Svenningsson, dosent Norrlands Universitetssjukhus, tlf: +46 70 37 961 93

Anna Häger Glenngård, helseøkonom, IHE, tlf: +46 73 63 484 87

Norge:

Elisabeth Gulowsen Celius, overlege Ullevål Universitetssykehus, tlf: 22 11 92 02

Bjørn Svendsen, føresteamanuensis, NHH, Bergen, tlf: 55 95 92 92

 

Fakta: MS

MS er en kronisk nevrologisk sykdom som gir opphav til inflammasjoner som angriper det sentrale nervesystemet (hjerne og ryggmarg)1. Sykdommen er nesten dobbel så vanlig hos kvinner enn hos menn, og sykdomsforløpet starter oftest i alderen 20–40 år.fn

Tidligere studier viser at sykdommen gir perioder med forverrede MS-symptomer, såkalte attakker, som siden forsvinner helt eller delvis. Senere under sykdomsforløpet tiltar permanente og kognitive funksjonsnedsettelser.

Fakta: Biogen Idec

Biogen Idec er en av verdens ledende bioteknikkvirksomheter og staser stort i Norge og øvrige Norden. Selskapet driver omfattende forskning innen nevrologi, immunologi og onkologi, og er ledende på området for multippel sklerose i Norge og i verden.

Fakta: Tysabri (natalizumab)

Tysabri®(natalizumab) tilhører en ny generasjon biologiske MS-legemidler. Det fungerer gjennom å hindre inflammasjonsceller i å ta seg inn i sentralnervesystemet og forårsake skade3. Kontrollerte studier viser at Tysabri hindrer nye attakker med nesten 70 prosent og lesjoner som kan påvises via magnetrøntgen av hjernen (MR), med nærmere 90 prosent4. En svensk helseøkonomisk studie viser at Tysabri gjennom å bremse det nedbrytende sykdomsforløpet, på sikt innebærer en samfunnsmessig besparelse5.

Ca 475 nordmenn får i dag behandling med Tysabri.

 

Referanser

1 Lucchinetti, C.F., et al., Multiple sclerosis: lessons from neuropathology. Semin Neurol, 1998. 18(3): p. 337-49.

2 Svenningsson, A., et al., Incidence of MS during two fifteen-year periods in the Gothenburg region of Sweden. Acta Neurol Scand, 1990. 82: p. 161-168.

 3 O'Connor, P., Natalizumab and the role of alpha 4-integrin antagonism in the treatment of multiple sclerosis. Expert Opin Biol Ther, 2007. 7(1): p. 123-36.

 4 Polman, C.H., et al., A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med, 2006. 354(9): p. 899-910.

 5 Kobelt, G., et al., Modeling the cost-effectiveness of a new treatment for MS (natalizumab) compared with current standard practice in Sweden. Mult Scler, 2008. 14(5): p. 679-90.