Mattilsynet gammel

Nasjonalt tilsynsprosjekt: Beredskap i oppdrettsanlegg

Pressemelding   •   feb 21, 2011 08:45 CET

Mattilsynet gjennomførte i perioden november 2009 – januar 2010 et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot beredskapsplaner i akvakulturanlegg. Omfanget på tilsynsprosjektet var å føre tilsyn med 125 matfisklokaliteter i drift – dette ble fordelt mest mulig hensiktsmessig mellom distriktene på bakgrunn av antall lokaliteter i de respektive områdene.

I utvelgelsen av tilsynsobjekter skulle det også legges til grunn at flest mulige oppdrettsvirksomheter skulle være representert. Hovedmålet for prosjektet var å føre tilsyn med hvorvidt virksomhetene følger kravet i regelverket om å ha gjennomførbare beredskapsplaner på de utvalgte fokusområdene, og gjennom en slik status finne forbedringspunkter.

Resultatet av det gjennomførte tilsynet viser at virksomhetene har fokus på utarbeidelse av beredskapsplaner, og at planene er tilpasset på lokalitetsnivå. Prosjektet viste at det er områder med forbedringsmuligheter med hensyn til beredskapsplanens foranking i IK-Akva, bl.a skriftlig dokumentert farekartlegging og tilhørende vurdering av risiko, regelmessig gjennomgang og oppdatering av planene. Virksomhetene har også forbedringsmuligheter på områdene håndtering av større mengde syk fisk, masseavliving og dødfiskkapasitet.

Mattilsynet vurderer resultatet for den fjerdedelen av lokalitetene som ikke fikk anmerkning som tilfredstillende. Vi finner likevel grunn til å understreke at det fortsatt gjenstår mye før oppdrettsnæringen er godt nok utrustet til å håndtere utbrudd med stor mengder dødfisk eller slakte ut raskt på grunn av sykdom og lignende.

Hele rapporten kan lastes ned under.

Kontaktperson i Mattilsynet
Prosjektleder Mette Moen, tlf. 74 11 32 10 - 907 74 320