Miljøverndepartementet

Naturarven som verdiskaper Verdiskapingsprogrammet for naturarven åpner for nye deltakere

Pressemelding   •   feb 17, 2010 15:55 CET

Programmet ”Naturarven som verdiskaper” åpner opp for nye deltakere, og vil ta inn inntil fem nye hovedprosjekter som kan utfylle de prosjektene som allerede er med i programmet. Søknadsfrist 12. april.

Regjeringen bevilget 25 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” for 2010, en økning på 15 millioner fra 2009. Programmets mål er å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter.

Midlene skal brukes til å legge grunnlaget for en sosial, kulturell og miljømessig og økonomisk verdiskaping. Dette skal bidra til at verneområdene og andre viktige naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.

- Regjeringen vil legge bedre til rette for turister og besøkende i og rundt store verneområder. Slik kan naturvernet bidra til en sterkere verdiskaping i distriktene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Utviklingspotensialet er stort. Det er mange moglegheiter for inntekter frå aktivitetar rundt verneområde og andre viktige naturområde, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Responsen i forbindelse med den første utlysningen av midler i 2009 var meget god. Vi er derfor svært glade for at det har vært mulig å styrke verdiskapingsprogrammet så kraftig i 2010 understreker de to statsrådene.

Verdiskapingsprogrammet for naturarven er en felles satsing fra de to departementene.  Programmet startet opp i 2009 med ti hovedprosjekter spredt ut over hele landet, fra Lista i sør til Varanger i nord. Variasjonen i vår unike natur er stor. Her er både fjell, kyst, innland representert, med et bredt tilfang av tema og innfallsvinkler.

Naturarven som verdiskaper ønsker å supplere de ti hovedprosjektene som nå er med i programmet med inntil fem nye hovedprosjekter. De nye prosjektene skal utfylle de ti prosjektene som allerede er med i programmet, både i forhold til tema og geografi. Det er meningen at disse nye prosjektene skal følge programmet resten av perioden (2009-2013). Det legges ikke opp til at det blir flere hovedprosjekter i løpet av programperioden.

Programmet ønsker å knytte til seg flere prosjekter i fjellområder. Det er også ønskelig med prosjekter som inkluderer truede arter. Prosjekter med fokus på kombinasjonen natur- og kultur, høsting og fangst er av interesse.  Vi vil også vektlegge å få fram gode eksempler på hvordan nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre kan samvirke med lokale aktører for å få til verdiskaping.  Programmet skal støtte tiltak det er vanskelig å få midler til fra andre kilder.

- Vi er svært glade for at vi har klart å styrke verdiskapingsprogrammet økonomisk i 2010, noe som gir mulighet for en god gjennomføring i de utvalgte hovedprosjektene. Vi håper de som sitter med gode ideer til prosjekter sender dem inn, sier de to statsrådene.

Søknadsskjema, programplan og informasjon om prosjekter som er med i programmet kan finnes på hjemmesidene til Direktoratet for naturforvaltning. Søknadsfrist 12. april.

Kontaktpersoner:
Rådgiver Irene Lindblad, Miljøverndepartementet  tlf. 22247922
Seniorrådgiver Judith Kortgård, Kommunal- og regionaldepartementet, tlf. 22247035