Mattilsynet gammel

Nok et tilfelle av Newcastle disease påvist i Sverige

Pressemelding   •   feb 16, 2011 08:31 CET

Svenske veterinærmyndigheter meldte 14. februar om et tilfelle av Newcastle disease (ND) i en besetning med verpehøns på en gård i nærheten av Uppsala. ND er en alvorlig og svært smittsom virussykdom hos fjørfe. Dyr, personer og gjenstander som kommer i kontakt med smittede dyr kan spre sykdommen. Den kan føre til høy dødelighet hos tamhøns, kalkun, duer og vaktler. Sykdommen smitter ikke mennesker.

Sykdomsutbruddet medfører automatisk restriksjoner på innførsel av fjørfe og fjørfeprodukter fra de restriksjonssoner som opprettes rundt utbruddsstedet.

I tråd med gjeldende EØS-regelverk vil alle fugler i den smittede besetningen bli avlivet og destruert. Det er opprettet en risikosone og observasjonssone med radius på henholdsvis 3 km og 10 km rundt den angrepne besetningen. Fjørfehold som ligger innefor disse sonene vil bli undersøkt for å se om sykdommen har spredd seg. I sonene er det forbud mot å flytte fjørfe og fjørfeprodukter, påbud om at alt fjørfe holdes innendørs, forbud mot utstillinger eller andre ansamlinger av fjørfe med mer.

Sykdomsstatus i Sverige og Norge
Sverige har hatt flere utbrudd av ND i løpet av det siste tiåret og forrige sykdomstilfelle var 3. februar 2011. Både i Norge og Sverige er det forbudt å vaksinere fjørfe mot ND. I Norge var det et tilfelle av sykdommen i 1996, og den er ikke senere påvist i kommersielt fjørfehold.

Smittebeskyttelse ved innførsel
Innførsel av smittede fugler anses å være den største risikoen for at norske fjørfehold kan bli smittet. Det er forbudt å innføre fjørfe og fjørfeprodukter fra restriksjonssonene som nå er opprettet i Sverige.

Kommersielt fjørfe som innføres til Norge fra områder uten restriksjoner blir alltid satt i isolat der de testes for en rekke alvorlige sykdommer herunder ND.

Vurdering av smittesituasjonen
Mattilsynet følger situasjonen, men vurderer ikke å iverksette tiltak utover de restriksjoner som følger av eksisterende regelverk. Veterinærinstituttet (VI) vurderer risiko for smitte til norske fjørfehold som meget liten. Det er likevel grunn til å minne om at ND-virus kan forekomme blant ville fugler og at de representerer en smitterisiko for det kommersielle fjørfeholdet. God smittebeskyttelse og gode hygienerutiner i fjørfeholdet vil ha størst betydning for å unngå at enhver sykdom får etablere seg.

I høyre spalte er det lenker til ytterligere informasjon om ND og om det aktuelle sykdomstilfellet i Sverige.

Kontaktperson i Mattilsynet
Rolf Haugland , seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret
Tlf. 51 68 43 44