Norges Fredsråd

Norges Fredsråd: Norsk innblanding kan gjøre vondt verre i Syria og Irak

Pressemelding   •   mai 02, 2016 18:40 CEST

Nok en gang ser vi at Norge nekter å lære av sine egne feil: Regjeringen sender nå spesialstyrker til Jordan for å bidra i kampen mot IS, uten å tenke grundig nok gjennom konsekvensene, og uten at en grundig strategi foreligger. 

- Forsvarsministeren vedkjenner at vårt militære bidrag vil øke risikoen for at Norge utpekes som et terrormål, men mener det er verdt det siden det vil svekke IS. Det er lite hold i denne slutningen, da all erfaring tilsier at vestlig intervensjon vil styrke IS sitt rekrutteringsgrunnlag, og en intervensjon vil virke mot sin hensikt, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd.

- Vi er redd for at vårt militære engasjement sammen med den USA-støtta koalisjonen bare vil styrke IS sin posisjon og fotfeste i regionen, med katastrofale følger for sivilbefolkningen i Syria og Irak. Har vi allerede glemt hvor fatal vår innblanding i Afghanistan og Libya har vært? sier Langemyr.

Ingen tviler på at situasjonen i Irak og Syria er prekær, men erfaringen tilsier også at våre militære intervensjoner ikke nødvendigvis bedrer situasjonen.

- Her går man inn militært i borgerkrigen på én side i konflikten. Vi skal være veldig varsomme med å blande oss inn i komplekse konfliktbilder hvor det er så uoversiktelig hvem som spiller på lag med hvem, slik at vi ikke bidrar til å gjøre situasjonen enda verre, sier Langemyr.

Foreløpig mangler det informasjon både om omfang, når, hvor og for hvem opptreningen skal foregå.

- Vi krever at alle spørsmål blir besvart og at norske militære bidrag internasjonalt diskuteres på en grundig måte, foreløpig virker dette som en lite gjennomtenkt plan uten en klar strategi for oppfølging, sier Langemyr

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.