Klima- og forurensningsdirektoratet

Norsk-russisk kvikksølvsuksess

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:13 CEST

13.10.10 Praktisk miljøvernarbeid mellom Norge og Russland har resultert i en ny miljøstasjon for kvikksølvavfall i distriktshovedstaden Karpogory i Arkhangelsk.

Et av hovedmålene i det norsk-russiske samarbeidet i nordområdene er å redusere kvikksølvforurensning. Regionmyndighetene i Arkhangelsk tok i 2007 initiativ til et samarbeidsprosjekt for å redusere forurensingen.

Samarbeid

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen i Hordaland har deltatt fra Norge. Prosjektet er økonomisk støttet av Miljøverndepartementet, det norske Barentssekretariatet og myndighetene i Arkhangelsk.

– Prosjektet mellom russiske og norske miljøvernmyndigheter er et godt eksempel på praktisk miljøvernarbeid der vi utvikler lokale løsninger på lokale problemer, sier sjefingeniør Håkon Oen i Klif.

Pilotprosjekt

Samarbeidet er et pilotprosjekt for å få erfaringer som kan overføres til andre distrikter i Arkhangelsk-regionen. Prosjektet har også bidratt til spredning av kunnskap om håndtering av farlig avfall og hvor viktig det er å ta hånd om dette på en miljømessig forsvarlig måte.

– Utveksling av erfaring og kompetanse har vært et viktig element i prosjektet, forteller prosjektleder Håkon Oen.

Aktiv opplæring

Som en del av prosjektet har russerne laget egne informasjonsbrosjyrer og en DVD om innsamling av kvikksølvholdig avfall og driver aktiv opplæring i barnehager, skoler og høyskoler.

Miljøstasjonen som åpnet i Karpagory inneholder en lagerbygning for kvikksølvholdig avfall, en transportcontainer og en egen innsamlingsbil. Det er lagt opp til innsamlingsrunder i omkringliggende bosettinger og vintertransport av avfallet til Arkhangelsk for sluttbehandling.

Farlig miljøgift

Kvikksølv er en de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Kvikksølvforurensning i Norge skyldes både nasjonale utslipp, men også langtransportert forurensning fra andre deler av verden – blant annet Russland.

Det har vært gjort en rekke tiltak allerede for å redusere utslippene, deriblant krav til utslipp fra industri, tannlegekontorer, krematorier og kommunale avløp, samt forbud mot kvikksølv i termometre. Miljømyndighetene ønsker å fortsette arbeidet med å redusere utslippene av kvikksølv så langt som mulig, både nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidet med Russland og åpningen av miljøstasjonen i Karpagory er et viktig ledd i denne satsningen.

Arkhangelsk

  • Arkhangelsk er en av Russlands 49 regioner (oblaster), med en befolkning på om lag 1,4 millioner mennesker. Ligger i Nordvest-Russland og er på størrelse med Frankrike.
  • Karpogory er distriktshovedstaden i Pinezhsky-distriktet, med rundt 30 000 innbyggere.
  • Hovednæringen er skogbruk og området er preget av lange avstander og dårlige veier mellom de ulike bosetningene. All transport av betydning må gjennomføres på vinterstid når elver er frosset og det er tele i bakken

Spørsmål kan rettes til Klif:

  • sjefingeniør Håkon Oen, seksjon for kjemikalie- og produktkontroll
    telefon: 22 57 36 89, e-post: hakon.oen@klif.no
  • seniorrådgiver Hanne Aronsen, internasjonal seksjon
    telefon: 22 57 35 41, e-post: hanne.aronsen@klif.no